Svenska EnergiAskor

Askor i Sverige 2012 – ny statistikrapport

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 15:26 CET

SCB har på uppdrag av Svenska Energiaskor genomfört en undersökning om askanvändning och askproduktion för år 2012. Resultatet visar att askproduktionen i förbränningsanläggningarna uppgick till 1 459 000 ton torrsubstans under 2012, undantaget producerad aska i trä- och massaindustrin. För att komplettera uppgifterna har Svenska EnergiAskor lagt till uppgifter från trä- och massaindustrin och uppskattar den samlade  askproduktionen till cirka 1 700 000 ton askor år 2012,.

-  Rapporten Askor i Sverige 2012 är inte direkt jämförbar med Askor i Sverige 2010. Uppgifterna i Askor 2012 härrör från förbränningsanläggningar inom SNI 35 och där ingår inte askor från massa och träindustrin vilket innebär att mängden aska i den senaste rapporten är underdimensionerad. För att komplettera uppgifterna har Svenska EnergiAskor lagt till en uppskattning från insamlad statistik och landar på ca 1 700 900 ton askor år 2012, inklusive askor från trä- och massaindustrin, berättar Monica Lövström, VD på EnergiAskor.

Både SCB och Svenska Energiaskor genomför kontinuerligt undersökningar som berör avfallsstatistik. Svenska Energiaskor, som speciellt fokuserar på askor, har tidigare sammanställt askstatistik i rapporten Askor i Sverige 2006 och 2010. Undersökningsrapporten bygger på svar från 144 förbränningsanläggningar i Sverige. Förutom askmängd och användningsområden för olika askor, har även askproduktionen från olika bränslen analyserats.

Under 2012 användes cirka 68 procent (997 200 ton) av askan som konstruktionsmaterial på deponier, det vill säga soptippar. Det är en ökning jämfört med 2010 (60 procent) och 2006 (52 procent).

– Det dominerade användningsområdet är fortfarande som täckmaterial på deponier. Det är ett viktigt användningsområde eftersom eventuella läckage av miljöfarliga ämnen förhindras, säger Svenska Energiaskors vd Monica Lövström och fortsätter:

– Deponierna kommer att vara sluttäckta om cirka 15 år och nya användningsområden behövs. Askan skulle kunna användas i större utsträckning inom vägbyggnation, för framställning av betong, för att stabilisera muddermassor vid hamnbyggen och återföras som aska till skogen, menar Monica Lövström.

Ungefär 10 procent av askorna deponerades under 2012. Det är en större mängd än 2010 (5 procent) och en mindre mängd än 2006 (22 procent).


Rapporten kan läsas i sin helhet under Fliken Dokument.Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.