Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ): Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:00 CET

Stabil befintlig verksamhet och stark tillväxt inom nya områden de kommande åren

• EBITDA för helåret 2006 blev 63,5 MSEK (35,6 MSEK). Målet för 2006 var att EBITDA skulle uppgå till minst 65 MSEK. Utfallet ligger i nivå med uppsatt mål trots ökad konkurrens i Finland under andra halvåret 2006. Aspiros största marknader Sverige och Norge utvecklades starkt under året. EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 15,3 MSEK (14,8 MSEK).

• Resultatet efter skatt uppgick till 49,5 MSEK (18,0 MSEK) för helåret 2006 och 12,6 MSEK (8,6 MSEK) för fjärde kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,11 SEK) för 2006 och 0,07 SEK (0,05 SEK) för fjärde kvartalet. Konkurrenssituationen i Finland har medfört en nedskrivning av goodwill avseende de finska bolagen med 35 MSEK. Utifrån beräknade beskattningsbara resultat redovisas en uppskjuten skatteintäkt om 35 MSEK.

• Nettoomsättningen under helåret 2006 uppgick till 447,8 MSEK (407,9 MSEK), varav de förvärvade bolagen Mobile Avenue och Rubberduck bidrog med 31,3 MSEK och de avvecklade verksamheterna i UK och Spanien reducerade omsättningen med 19,2 MSEK. Aspiro har medvetet reducerat olönsam omsättning som inte är strategisk till förmån för förbättrade marginaler. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 106,5 MSEK (124,7 MSEK).

• Fokus på tillväxtområdena mobil-TV, nedladdningstjänst för musik, mobil marknadsföring, söktjänster och community. Aspiro lanserade under fjärde kvartalet nedladdningstjänster för musik på tre skandinaviska operatörers mobilportaler, testlanserade personsökstjänst i Norge och genomförde mobil marknadsföringskampanj tillsammans med Spendrup.

• Den 1 oktober förvärvade Aspiro mobil-TV bolaget Rubberduck. Rubberduck bidrog med en nettoomsättning om 1,7 MSEK. Förvärvet hade en marginell inverkan på resultatet för 2006. Efter periodens utgång tecknade Rubberduck avtal med operatören 3 kring leverans av den tekniska lösningen till deras mobil-TV satsning i Sverige och Danmark.

• Styrelsen gör bedömningen att bolaget kommer att upprätthålla sin starka marknadsposition inom den befintliga verksamheten med bibehållen hög lönsamhet.

• För att möjliggöra framtida stark tillväxt beslutade styrelsen under året att satsa på områdena mobil-TV, musik, mobil marknadsföring, söktjänster och community. De kommande tre åren väntar sig Aspiro kraftig tillväxt inom dessa områden. Satsningen beräknas belasta 2007 års redovisade EBITDA med 15-25 MSEK. Styrelsen räknar med att satsningen kommer att generera vinst under verksamhetsåret 2009.


NYCKELTAL, jan-dec 2006 (2005)

Nettoomsättning, MSEK: 447,8 (407,9)
EBITDA, MSEK: 63,5 (35,6)
Resultat efter skatt, MSEK: 49,5 (18,0)
Resultat per aktie, SEK: 0,26 (0,11)
Likvida medel, MSEK: 79,4 (89,4)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK: 58,3 (26,3)

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson
IR- och informationschef
Tel: +46 (0)709 91 80 10
E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Johan Lenander
VD
Tel: +46 (0)708 21 80 01
E-post: johan.lenander@aspiro.comOm Aspiro
Aspiro är marknadsledare i Norden inom distribution av mobila innehållstjänster. Med Aspiros tjänster kan konsumenter titta på TV i mobilen, lyssna på musik, umgås på communities, spela spel, etc. Försäljningen sker genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag samt via egna webb- och wapsidor och annonsering i främst tryckta medier under varumärken som Inpoc, Cellus, Mobilehits och Boomi. Aspiro grundades 1998 och är ett smallcapbolag noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. 2006 omsatte Aspiro 448 MSEK och har cirka 130 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Sverige med marknadskontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

För mer information om Aspiro besök gärna: www.aspiro.com