Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:02 CET

Aspiros musiktjänst passerade 100 000 betalande användare

Fjärde kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till 78,4 MSEK (54,3 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på 44 procent. Affärsområdet Music ökade sin omsättning med över 160 procent.
 • EBITDA för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till -17,0 MSEK (-13,3 MSEK). EBITDA påverkades negativt av kostnader relaterade till bolagets omstrukturering och ökad marknadssatsning på musik.
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till -110,3 MSEK (-15,9 MSEK). Resultatet har påverkats av nedskrivningar om totalt cirka 90 MSEK huvudsakligen relaterade till äldre goodwillposter.
 • Affärsområdet Music passerade 100 000 betalande användare. Tjänsten lanserades i Portugal och förberedelserna inför lanseringen i Sverige påbörjades. Aspiro förhandlarmed ytterligare potentiella partners framför allt i Europa.
 • Affärsområdet TV ökade sin omsättning med 12 procent och EBITDA har förbättrats med 60 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009.
 • Affärsområdet Mobile Solutions ökade sin omsättning med 11 procent och EBITDA har förbättrats med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Helåret 2010

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för helåret 2010 uppgick till 265,9 MSEK (228,8 MSEK). Nettoomsättningen inom affärsområdet Music ökade med nästan 80procent jämfört med 2009 och nettoomsättningen inom affärsområdet TV ökade med 35 procent jämfört med 2009.
 • EBITDA för kvarvarande verksamhet för helåret 2010 uppgick till -51,4 MSEK (-33,4 MSEK). Betydande kostnader för satsning inom musik och omstrukturering av bolagetpåverkade EBITDA negativt.
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet för helåret 2010 uppgick till -149,5 MSEK (-33,4 MSEK). Resultatet har påverkats av nedskrivningar om totalt cirka 90 MSEK huvudsakligen relaterade till äldre goodwillposter.
 • Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Händelser efter periodens utgång

 • Aspiro signerade avtal med Telenor gällande lansering av musiktjänsten WiMP i Sverige.

Framtidsutsikter och mål 2011

 • Aspiro fortsätter att fokusera på tillväxt inom affärsområdena Music och TV.
 • Aspiro har som mål att bibehålla omsättningstillväxten från fjärde kvartalet inom affärsområdet Music under 2011 jämfört med 2010 (minst 150 procent tillväxt).
 • Aspiro har som mål att uppnå minst 25 procents tillväxt inom affärsområdet TV under 2011 jämfört med 2010.
 • Aspiro har som mål att affärsområdet Mobile Solutions ska förbättra sitt resultat efter direkta kostnader med minst 15 procent under 2011 jämfört med 2010.
 • Aspiro kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare fokusera verksamheten och utvärderar bland annat strukturella förändringar för dotterbolaget Miles Ahead.

VD-kommentar

”Det nya framtidsinriktade Aspiro har en mycket stark underliggande tillväxt, särskilt inom affärsområdet Music. Vi har passerat 100 000 användare och lanserar nu vår musiktjänst i Sverige. För 2011 har vi som mål att bibehålla vår snabba tillväxttakt. Det är genom vår starka tillväxt som vi kommer att förbättra lönsamheten”, säger Gunnar Sellæg, VD för Aspiro.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 18 februari 2010 klockan 8.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristin Castillo Eldnes
IR- och informationschef 
Tel: +47 908 07 389 
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
VD
Tel: +47 901 81 528
e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för TV och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, Tele2, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel och VG. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Omsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick 2010 till 266 MSEK och företaget har cirka 117 anställda.