Aspiro AB (publ)

Aspiros förvärv av Mobilehits fullföljs

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 00:00 CEST

Aspiro och Mobilehits har sedan drygt ett år bedrivit samarbete och kompletterar varandra såväl produkt- som kundmässigt. Den 14 april meddelade Aspiro och Mobilehits att bolagen avser gå samman genom att Aspiro förvärvar Mobilehits.

Förvärvet skulle genomföras då ett antal villkor uppfyllts, varav det viktigaste var att aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna i Mobilehits skulle acceptera Aspiros bud. Detta, liksom övriga villkor, är nu uppfyllda då aktieägare i Mobilehits representerande 8 495 027 aktier, vilket motsvarar mer än 99 procent, har accepterat Aspiros bud och Aspiro har därför beslutat att fullfölja förvärvet. Aspiro avser f.n. inte att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Mobilehits. Med anledning härav har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande Aspiros styrelse idag beslutat om nyemission av aktier (apportemission) till aktieägarna i Mobilehits. De nyemitterade aktierna i Aspiro beräknas levereras till aktieägarna i Mobilehits i slutet av juli månad.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med 11 383 336,18 kronor genom nyemission av 569 166 809 aktier, vilket medför en utspädning om ca 43 % av aktiekapitalet efter transaktionens genomförande. Emissionskursen har fastställts till 0,06 kronor per aktie vilket motsvarar Aspiro-aktiens börskurs under en rimligt lång period före och efter den tidpunkt då villkoren för förvärvet offentliggjordes. Betalning för de nya aktierna erläggs genom apport av
8 495 027 aktier i Mobilehits.

Den tidigare bedömningen att transaktionen skulle kunna uppfylla kriterierna för ett samgående gäller enligt styrelsens uppfattning inte längre. I erbjudandet till aktieägarna i Mobilehits framlades en pro forma redovisning enligt poolningsmetoden. Den nya koncernens ledningsorganisation kommer dock att domineras av Aspiro. Gemensam ledning och jämbördigt bestämmande avseende den nya enheten är en väsentlig förutsättning för redovisning som samgående. Mot bakgrund härav har apportegendomen åsatts ett verkligt värde om sammanlagt 34 150 008,54 kronor. Förvärvet kommer att redovisas enligt förvärvsmetoden.

”Vi är mycket glada över att sammanslagningen av Aspiro och Mobilehits nu kan genomföras”, säger Håkan Persson, VD på Aspiro, ”Tillsammans blir vi en betydligt starkare aktör på den mobila telekommarknaden och kan erbjuda våra kunder, telekomoperatörerna, ett komplett underhållningspaket för att attrahera sina abonnenter.”För ytterligare information:

Johan Lenander, Styrelseordförande, Aspiro, tel: 0708-21 80 01, e-post: johan.lenander@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro utvecklar och marknadsför spel-, meddelande- och underhållningstjänster för mobila terminaler. Aspiro erbjuder idag drygt 100 tjänster, baserade på Java, SMS, MMS och WAP-teknologi. Tjänsterna distribueras via operatörer och portaler till mobiltelefonanvändare främst i Europa och Nordamerika. Företaget har en kundbas på cirka 30 operatörer och portaler fördelade på 19 geografiska marknader, vilket gör Aspiro till en av de större aktörerna på inom området. Företaget erbjuder även konsulttjänster rörande bl.a. produktstrategier och marknadsföring av mobila tjänster.
Aspiro grundades 1998 och är sedan juni 2001 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget sysselsätter ca 20 personer och har kontor i Sverige och Luxemburg. För mer information om bolaget, vänligen besök http://www.aspiro.com/

Mobilehits
Mobilehits är idag en ledande producent och leverantör av mobila musik- och nöjesrelaterade tjänster i Europa. Förutom Mobilehits egna Internet-sajter, med över 1 100 000 medlemmar (http://www.mobilehits.com/), återfinns ett trettiotal kunder som TeliaSonera, Vodafone Live! och Djuice. Genom ett nära samarbete med musikindustrin har företaget en unik position för framtagandet av nya mobila tjänster med starkt genomslag hos den nya generationens mobila användare. Mobilehits har utvecklat verktyg som analyserar besökarnas preferenser och beteendemönster, vilket ger företaget en möjlighet att optimera kvaliteten i sitt tjänsteutbud för ökad kundlojalitet.

Bolaget sysselsätter 12 personer och verksamheten bedrivs i Stockholm. Största enskilda aktieägare är Livförsäkringsbolaget Skandia, Per Aronsson, Ulf Hubendick, Predictive Capital AB och Per Mosseby.