Aspiro AB (publ)

Aspiro’s new share issue fully subscribed

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 11:12 CEST

The previously announced new share issue, totalling 40,143,479 shares, with preferential rights for shareholders in Aspiro has been fully subscribed. 100 percent of the rights issue subscription amount was secured with guarantees. Shareholders with preferential rights have subscribed for 56.1 percent of the issue, representing SEK 45.0 million. The remaining part of the share issue will be subscribed for by guarantees and subscription commitments.

The new share issue with preferential rights will provide Aspiro with SEK 80.3 million before issue expenses. The number of shares will increase from 40,143,479 to 80,286,958. The new share issue is done in order to finance the cash payment to be paid when acquiring the mobile service provider Cellus and also to cover transaction- and issue expenses. The acquisition of Cellus is to be completed within short. When finalizing the acquisition, a directed share issue of 28,675,000 shares will be carried through directed at the shareholders in Cellus.

After the completed new share issue with preferential rights and the directed share issue to the shareholders in Cellus, the number of shares in Aspiro will increase with 68,818,479 shares, from 40,143,479 to 108,961,958 shares. Cellus’ shareholders will, after the new share issues, own about 26.3 % of all outstanding shares in Aspiro.


For more information, please contact:
Johan Lenander, Working Chairman, Aspiro, ph: +46 708 21 80 01, e-mail: johan.lenander@aspiro.com


About Aspiro
Aspiro offers social entertainment services to young mobile phone users who are interested in friends, music and gaming. Examples of services are Lifestylers and Dating Game, which are mobile role-playing games that allow users to create their own role figure, go on virtual dates and send messages to other players, and Chat, which allows the users to “chat” with each other using a mobile phone or the Internet. Aspiro also offers a wide portfolio of downloadable services, such as Java-games, pictures and ring tones. Aspiro markets both in-house developed products and products/content developed by third-party suppliers.

Aspiro is a well-established supplier of mobile services in Europe and the United States. The products are offered to the end-users via mobile operators, Aspiro’s own mobile portals and advertisements in printed media. Today, Aspiro has established relationships with some 43 major mobile operators and portals. Through Aspiro’s own portal, Mobilehits, the company reaches more than one million members. Emode, which primarily sells mobile services directly to the end-user via advertisements in printed media, has been part of the group since March 2004.

Aspiro was founded in 1998 and is listed on the Stockholm Exchange’s O-list since 2001. The company has about 30 employees working at offices in Sweden, Norway, Luxembourg and Spain.

About Cellus
Cellus is a provider of mobile entertainment applications and services. Cellus has operations in Sweden and Norway, where the company has a leading market position, and in Spain and the United Kingdom where the company has a strong market position.

The company has sales operations within all distribution channels (newspapers, TV, radio, web and WAP portals) to end-users and is divided into three business units: Advertising, Media Partners and Own Channels. Advertising primarily consists of advertisement of Cellus’ services in the printed media. Within Media Partners, Cellus cooperates with partners/customers to develop and work out marketplaces, concepts and ads for mobile services that generate revenues for Cellus and its partners. Own Channels is Cellus’ direct distribution channel via the Internet to end-users. By means of Own Channels, Cellus can use its extensive existing database to market its services. Cellus has a very strong customer base and has carried out a number of successful collaborations with, among others, McDonald's, Passagen, Lunarstorm, Everyday, SF Bio, TV 3 and Norwegian Radio P4.

Cellus was founded in Norway in February 2000. The company has about 30 employees, of which 20 employees are operational in Norway where all product and technical developments are carried out.

Swedish:

Aspiros företrädesemission fulltecknad

Den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen om totalt 40 143 479 aktier har fulltecknats. Emissionen var till 100 procent garanterad. Aktieägare har med primär företrädesrätt tecknat 56,1 procent av emissionen, motsvarande 45,0 MSEK. Resterande del kommer att tecknas av ett garantikonsortium.

Genom företrädesemissionen kommer Aspiro tillföras 80,3 MSEK före transaktions- och emissionskostnader och antalet aktier ökar från 40 143 479 till 80 286 958. Emissionslikviden skall användas till att finansiera det kontanta vederlaget för förvärvet av Cellus samt till att täcka emissions- och transaktionskostnader för förvärvet Cellus samt företrädesemissionen. Slutförandet av förvärvet av Cellus beräknas ske inom kort. Vid slutförandet kommer en riktad emission ske till Cellus aktieägare av 28 675 000 aktier.

Efter genomförd företrädesemission och riktad emission till Cellus aktieägare kommer antalet aktier i Aspiro att öka med 68 818 479 aktier från 40 143 479 till 108 961 958 aktier. Cellus aktieägare kommer efter genomförda transaktioner att äga cirka 26,3 procent av kapital och röster i Aspiro.


För mer information:
Johan Lenander, Arbetande styrelseordförande Aspiro, tel: 0708-21 80 01 eller e-post: johan.lenander@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro erbjuder relationsskapande underhållningstjänster till unga mobilanvändare med intresse för vänner, musik och spel. Exempel på tjänster är Lifestylers och Dating Game, som är mobila rollspel där användarna skapar sin egen profil, går på virtuella träffar och skickar meddelanden till andra spelare, Chat, där användarna ”chattar” med varandra via mobiltelefon eller Internet. I Aspiros produktportfölj ingår också ett stort urval av nedladdningsbara spel, bilder och ringtoner. Aspiro marknadsför såväl egentillverkade produkter som produkter och innehåll levererade av externa producenter.

Aspiro är idag en väletablerad leverantör av mobila produkter i Europa och USA. Bolagets produkter erbjuds dels via mobiloperatörer och portaler, dels direkt till slutkund via egna mobilportaler samt annonser i tryckt media. Aspiro har idag etablerade affärsrelationer med 34 större operatörer och portaler. Via den egna mobilportalen Mobilehits har Bolaget direktkontakt med cirka en miljon medlemmar. Sedan mars 2004 ingår Emode i koncernen, vilka huvudsakligen säljer mobila tjänster direkt till slutkund via annonser i tidningar.

Aspiro grundades 1998 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 2001. Företaget har idag ca 30 anställda som arbetar på kontor i Sverige, Norge, Luxemburg och Spanien.

Om Cellus
Cellus är en leverantör av mobila underhållningsapplikationer och tjänster. Cellus bedriver verksamhet i Sverige och Norge där bolaget har en ledande position på marknaden samt i Spanien och Storbritannien där bolaget har en stark position.

Bolagets försäljningsverksamhet sker genom samtliga distributionskanaler (tidningar, TV, radio, web- och wap-portaler) gentemot slutkund och är indelat i de tre affärsområdena Advertising, Media Partners och Own Channels. Advertising består huvudsakligen av annonsering i tryckt media för att sälja Cellus tjänster. Inom Media Partners samarbetar Cellus med partners/kunder för att utveckla och utarbeta marknadsplatser, koncept och annonser för mobila tjänster som genererar intäkter till både partners och Cellus. Own Channels är Cellus direkta försäljningskanal till slutkund via Internet. Genom Own Channels kan Cellus använda sig av dess omfattande kunddatabas till att marknadsföra sina tjänster. Cellus har en mycket stark kundlista och har bland annat genomfört flera lyckade samarbeten med bland andra McDonald's, Passagen, Lunarstorm, Everyday, SF Bio, TV 3 samt norska Radio P4.

Cellus grundades i Norge i februari 2000. Bolaget har ca 30 anställda, varav 20 återfinns i Norge där även all produkt- och teknikutveckling sker.