Finansinspektionen

Aspis Liv går inte att rädda - uppdaterad version

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:59 CET

Finansinspektionen bedömer att försäkringstagarna i Aspis Liv bör söka sig till andra försäkringsbolag. Ett mycket intensivt arbete med att återta kontrollen över Aspis Livs tillgångar har klarlagt att Aspis Livs ledning redan den den 4 maj 2009 förde över merparten av sina medel till en tredje part. Denna information fick FI sent i går kväll. Den schweiziska tillsynsmyndigheten FINMA har samarbetat med FI och beordrat Credit Suisse att hålla kontot fryst. FI har lämnat över ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Det kan ta mycket lång tid att återta kontroll över Aspis Livs tillgångar. Om det ens är möjligt.

FI fattade den 26 november 2009 beslut om att Aspis Livs koncession är förverkad. Samtidigt tog FI över kontrollen av bolaget. Som förvaltare av bolaget utsågs advokaterna Peter Morawetz och Robert Wikholm på Vinge advokatbyrå. Dessförinnan hade FI i beslut den 9 november förelagt Aspis Liv att inkomma med en finansiell saneringsplan och i beslut den 12 november förbjudit Aspis Liv att förfoga över sina tillgångar och att ingå nya försäkringsavtal.

Bakgrunden till beslutet var en rad brister i bolaget, där den allvarligaste är att bolaget förlorat kontrollen över merparten av sina tillgångar.

Aspis Liv förde den 24 april 2009 över 329 miljoner kronor till ett konto i den schweiziska banken Credit Suisse. Detta är fullt lagligt. Aspis Liv försökte föra tillbaka pengarna till Sverige i oktober och november. FI fick den 9 november 2009 ett dokument utställt av Credit Suisse som bekräftade att pengarna tillhörde Aspis Liv och att alla pengarna skulle föras tillbaka till Sverige den 25 november 2009. Samtidigt bekräftade banken att endast Aspis Livs vd Jan Paju kunde beordra förändringar på kontot. Någon överföring genomfördes inte trots att Jan Paju sa att han begärt detta. Istället framkom den 25 november att medlen genom en pantförskrivning från Jan Paju var pantsatta och att en tredje part, Hestiun Europe Ltd, möjligtvis hade rätt att förfoga över pengarna. Enligt Jan Paju är hans namnteckning på panthandlingarna förfalskad. FI förklarade den 26 november att Aspis Liv koncession var förverkad och tog omedelbart kontroll över bolaget.

Sedan den 26 november har förvaltarna i samråd med FI arbetat intensivt med att återställa bolagets tillgångar. Parallellt har förhandlingar med att överlåta hela Aspis Livs bestånd till en annan försäkringsgivare pågått. Intresset har varit stort, men för att en regelrätt beståndsöverlåtelse ska kunna genomföras måste först Aspis Liv återta kontrollen över sina tillgångar.

FI och förvaltarna har utifrån det dokument med löfte om överföring från Credit Suisse den 25 november 2009 utgått från att pengarna skulle kunna återställas under Aspis Livs kontroll inom några dagar. Arbetet har varit intensivt och inneburit resor till Schweiz, kontakter med den schweiziska tillsynsmyndigheten FINMA, Credit Suisse och Hestiun Europe Ltd.

I går kväll, den 2 december, meddelade förvaltarna efter ytterligare en hel dags utredning hos Credit Suisse att pengarna redan den 4 maj i år fördes över från Aspis Livs konto till någon annans konto - som bolaget inte förfogade över. Överföringen hade beordrats genom ett dokument som bär Jan Pajus namnteckning.

Informationen om kontona och pantsättningen har hela tiden varit känd för Credit Suisse. Banken har trots detta utfärdat dokumentet om att överföring till Sverige skulle ske den 25 november samt deltagit i de förhandlingar i helgen som ledde till ett avtal om att Aspis Liv skulle återfå kontrollen över sina pengar inom ett par dagar. Trots avtalet har inte pengarna kommit.

Eftersom tillgångarna fortfarande saknas är inte något av det flertalet bolag som förvaltarna förhandlat med intresserade av en regelrätt beståndsöverlåtelse. FI har lämnat över ärendet till Ekobrottsmyndigheten.
Förvaltarna har tagit över den dagliga ledningen av verksamheten.

FI och förvaltarna rekommenderar nu samtliga försäkringstagare att söka försäkringsskydd hos annan försäkringsgivare.

Läs mer på www.fi.se

Karolina Palutko Macéus,
Presschef
Tel 08-787 83 30
Mob 070-791 10 74

Charlotta Carlberg
Avdelningschef Rätts
Tel 08-787 83 71
Mob 076-127 59 02