Statistiska centralbyrån, SCB

Att höja gymnasiebetyget – vanligast bland de yngre

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 12:35 CET

Hälften av samtliga nybörjare i komvux som var 18-24 år gamla vid nybörjarterminen hösten 2000, studerade i komvux för att höja gymnasiebetyget godkänd eller väl godkänd. Kvinnorna studerade i något större utsträckning än männen för att höja betyget.

Var fjärde i högskolestudier våren 2003
Var fjärde nybörjare i komvux höstterminen 2000 studerade på högskola/universitet i april 2003. Högst var andelen i den yngsta åldersgruppen, 18-24 år, där varannan hade högskolestudier som huvudsaklig verksamhet i april 2003. Andelen var lika stor för båda könen.

Lika stor andel arbetade före som efter komvux
Hälften av samtliga nybörjare hade förvärvsarbete som huvudsaklig verksamhet innan de började studera i komvux. Ungefär lika stor andel hade förvärvsarbete i april 2003. Kvinnorna arbetade i något större utsträckning både före och efter komvuxstudierna.

Studiemedel – vanligaste finansieringsformen
Olika former av studiemedel var den vanligast förekommande finansieringsformen. Sex av tio nybörjare hade någon form av studiemedel som huvudsaklig finansieringskälla. Andelen var ungefär lika stor för kvinnor och män. Att arbeta för att finansiera komvuxstudier var något vanligare bland männen än bland kvinnorna. Tre av tio nybörjare finansierade komvuxstudier med arbete.

Två tredjedelar mycket nöjda med komvux
Två tredjedelar var mycket nöjda med komvux som ”helhet”. Kvinnliga elever var överlag mer positiva än manliga i sin bedömning av komvux. Sju av tio kvinnor var mycket nöjda med ”lärare” och sitt ”kursinnehåll”. Andelen bland männen var något lägre. När det gäller ”kurslitteratur” var sex av tio kvinnor och hälften av männen mycket nöjda. Hälften av både kvinnor och männen var mycket nöjda med ”studiemiljö i skolan”.

Definitioner och förklaringar
Nybörjare i komvux är en urvalsenkät. Syftet med undersökningen var bland annat att belysa motiv för studierna, verksamhet före och efter studierna samt finansieringsform under studietiden.
Populationen omfattade dem i åldrarna 18-60 år som var registrerade på gymnasiekurser i komvux både höstterminen 2000 och vårterminen 2001 och som dessutom inte hade varit registrerade i komvux de föregående fem åren. I urvalet ingick 8 695 personer, varav 5665 personer med godkänt betyg i minst en kurs.
I publikationen redovisas endast personer med godkänt betyg i minst en kurs eftersom en mycket hög andel av dem utan godkänt betyg ansåg att de aldrig hade studerat i komvux. Svarsfrekvensen bland de godkända var 58 procent. Läs mer om detta i avsnittet ”Fakta om statistiken”.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Utbildning-arbetsmarknad
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82

Förfrågningar
Siniša Šauli
Tfn 019-17 62 15
Epost sinisa.sauli@scb.se

Lars-Olov Sundh
Tfn 019-17 66 64
Epost lars-olov.sundh@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För diagram, se www.scb.se