Socialdemokraterna

Att säga ja till barnen är att säga ja till framtiden

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:20 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36

Marie Martinsson
Pressekreterare
08-700 27 63
070-269 27 18

Monica Green
070-530 42 10

Pressjour (kvällar och helger)
08-24 76 25


Det behövs en kraftsamling för att stärka barns rättigheter och förbättra deras villkor. Jag antar den utmaning som Rädda Barnen riktar till oss som kandiderar till Europaparlamentet och jag går ännu ett steg: jag lovar att jag ska starta ett samarbete i Europaparlamentet med ledamöter från alla partier och utskott, en särskild barngrupp. Jag vill att EU ska utse en kommissionär med särskilt ansvar för att se till att barnperspektivet finns med i alla kommissionens förslag.

Det säger Monica Green, socialdemokratisk kandidat till Europaparlamentet, som i dag höll pressträff om barns villkor i Sverige och Europa.

Monica Greens svar på Rädda Barnens uppmaning:
1 Gör barnen synliga i EU.
Jag vill att EU ska utse en kommissionär med särskilt ansvar för att se till att barnperspektivet finns med i alla kommissionens förslag.

Jag vill också ha en barnpolitisk maktutredning i Sverige. 1998 lades en kvinnomaktsutredning fram där man analyserade den strukturella diskriminering som finns mot kvinnor i samhället. Nu behöver vi göra samma sak för barnen. Den grupp som genomför utredningen bör självklart bestå av barn, ungdomar och vuxna.


2 Stoppa diskrimineringen av barn i Europa
Jag lovar att se till att FN-kommitténs granskning av diskrimineringen av barn i Europa följs upp.

3 Förbjud aga mot barn i alla Europas länder
Inga barn ska utsättas för aga. Jag lovar att ordna en hearing i Europaparlametnet om den svenska synen på aga mot barn.

4 Låt barnets bästa vägleda i EU:s asyl- och migrationspolitik Barnets bästa måste vara en portalparagraf i alla besut om mottagande av asylsökande och i migrationspolitiken. Principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter ska genomsyra handläggningen av ärenden där barn berörs, såväl de ensamkommande som de som kommer med sin familj.

Jag tänker slåss för att miniminormerna för mottagande av asylsökande genomförs som utlovat till februari 2005 och att det innebär att alla barn och ungdomar får rätt till skola också under väntetiden.

Jag stöder arbetet med direktivet om miniminormer för familjeåterförening och en vidsynt definition av familjebegreppet. Barn har alltid rätt till sina föräldrar.

5 Ge ensamkommande barn samma skydd och rättigheter som barn bosatta i EU 100 000 barn i EU har kommit hit utan sina föräldrar. Vart femte av dessa barn söker asyl. De barnen måste få ett bättre stöd och mottagande i de olika medlemslädnerna, inklusive i Sverige

De ensamstående barnen måste få stöd i kontakter med myndigheter och det måste finnas särskilda barnhandläggare till stöd för de ensamma barnen.

Också de övriga 80 000 barnen som lever i samhällets utkanter måste få stöd. Jag ser kampen mot barn- och kvinnohandel för sexindustrin som ett led i kampen för dessa barn. Det behöver förstärkas ytterligare.

Jag stödjer Östersjösamarbetets förslag till aktionsplan för att hjälpa ensamkommande barn och motverka trafficking med barn blandaannat med nationella kontaktpunkter i fjorton länder (inklusive Ukraina, Vitryssland och Moldavien) för att kunna bistå sociala myndigheter, tjänstemän vid polis och migrationsmyndigheter med motsvarande kontakter i de andra länderna för att trygga hemkomsten av dessa barn.

6 Förstärk kampen mot barnpornografi på Internet förstärks.
I Europaparlamentet lovar jag att fortsätta arbetet för än mer samverkan över nationsgränserna.

Varje vecka upptäcks minst fyra, tidigare inte sedda, barn på barnpornografiska bilder och filmer. Jag lovar att verka för att polisens och olika gruppers samarbete ska bli effektivare och att EU:s medlemsländer delar med sig av utredningsmaterial och kunskaper för att stoppa barnpornografin.

7 Bidra även till en positiv utveckling för barn utanför unionen Jag lovar att kämpa för att en större del av EU:s biståndsbudget ska gå till sjuk- och hälsovården i utvecklingsländerna och för att alla människor i världen ska få tillgång till medicin till överkomliga priser.

115 miljoner barn, varav de flesta är flickor, får eller kan inte gå till skolan idag. Jag kommer i parlamentet kräva att anslagen till projekt och organisationer som direkt fokuserar på att förbättra barns situation i utvecklingsländerna ökas.

Varje år utsätts miljoner flickor för könsstympning, de allra flesta bor i utvecklingsländer. Jag tänker arbeta för att anslagen till de organisationer som informerar och arbetar mot denna kränkning av flickors mänskliga rättigheter ökar.