Svenska Röda Korset

Att starta Gästhem, som avlastningsboende, skulle innebära att man ”får bli ompysslad, vara för sig själv utan att behöva bekymra sig för den man vårdar”.

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 08:00 CET

Anhöriga eller närstående svarar för omfattande hjälp- och stödinsatser till personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder behöver tillsyn, vård och omsorg för att klara sin vardag. Den informella omsorgen som utförs av närstående för att sjuka och funktionshindrade skall kunna leva ett värdigt liv har uppmärksammas alltmer.

Staten har i omgångar satsat stimulansmedel för att förnya och ge möjligheter till utveckling av stöd till anhöriga. I Jämtlands län har en kartläggning av anhörigstöd genomförts bland kommunerna och där kan utläsas att det finns stora variationer i stödinsatser till anhörigvårdare.

En förändring i Socialtjänstlagen infördes den 1 juli 2009 som tydliggör kommunernas ansvar för att ge stöd till anhörigvårdare. Förändringen innebär en skyldighet för kommunerna att erbjuda stöd och underlätta för personer som vårdar anhöriga/närstående som är långvarigt sjuka, funktionshindrade eller äldre.

Kommunerna har fått ett utökat ansvar även för nya målgrupper och söker sedan flera år vägar att möta anhörigvårdarnas behov av stöd och stimulans.

 Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset har sedan 70- talet uppmärksammat anhörigvårdare på olika sätt bland annat genom utbildningar och cirkelverksamhet. Svenska Röda Korset beslutade vid Riksstämman 2008 att prioritera äldre och en Äldreplattform har tagits där stödet till de som vårdar sina närstående lyfts fram.

I Jämtlands län beräknas det finnas totalt 10 601 anhörigvårdare varav 1 324 personer ger hjälp och stöd en gång om dagen eller flera gånger i veckan. Vårdarna är oftast i åldern 75- 84 år.

Inom Östersunds kommun finns cirka 600 personer som ger hjälp dagligen eller flera gånger i veckan till sin make/maka i hemmet. Utan närståendes hjälp och stöd skulle  vården och omsorgen inte räcka för att ge sjuka och funktionshindrade ett värdigt liv i gemenskap med andra. Många bor på Östersunds landsbygd med långa avstånd till släkt, familj och grannar.