Sveriges Kommuner och Landsting

Att styra och ställa med eftertanke

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 08:49 CEST

Regeringen bör koncentrera sin styrning på strategiska frågor och ta fram en strategi för styrningen av kommuner och landsting. Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting i sitt remissvar på Förvaltningskommitténs slutbetänkande.

Förvaltningskommitténs uppgift har varit att se över den statliga förvaltningens uppgifter och organisation för att effektivisera förvaltning och verksamhet. I sitt slutbetänkande föreslår kommittén ett antal åtgärder för att förbättra och stärka statens styrning.

Bland annat tycker man att regeringen bör koncentrera sin styrning till strategiska frågor och låta myndigheterna hantera övriga frågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att det är en bra ambition, men ser gärna också större fokus på regeringskansliets roll för ett sektorsövergripande perspektiv. Dessutom efterfrågar SKL också en strategi för styrningen av kommuner och landsting samt ett lagstadgat samråd mellan regering och kommunsektorn.

-Den statliga styrningen bör ske med eftertanke, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Därför skulle en särskild strategi för styrningen av just kommunsektorn, samt ett formaliserat samråd vara ett bra komplement till utredningens betänkande.

Även när det gäller tillsynen har SKL synpunkter. Överlag instämmer förbundet i utredningens förslag om att tillsynen bör vara ett statligt ansvar och att länsstyrelserna får mer av en samordnade roll än idag.

-Det har våra medlemmar efterfrågat, säger Anders Knape. Det är bra om länsstyrelsen som ju är statens förlängda arm i regionerna, utför arbetet fullt ut.

Att minska antalet länsstyrelser kan skapa bättre förutsättningar att sköta en sådan tillsyn, vilket förbundet inte har några invändningar emot. Däremot understryker man att all kommunal tillsyn inte lämpar sig för förstatligande. Miljötillsyn, tillsyn som avser räddningstjänst samt byggtillsyn på kommunal nivå, vill förbundet ska ligga kvar på kommunal nivå.

-Man får inte vara alltför kategorisk i sin bedömning, anser Anders Knape. Tillsynen inom den kommunala verksamheten bygger, förutom god kännedom om lagstiftning och regelverk, också på god lokal kännedom. Därför ska viss tillsyn kunna finnas kvar hos kommunerna.

När det gäller den statliga förvaltningens struktur instämmer förbundet i att en kartläggning av myndighetsstrukturen bör genomföras för att spåra överlappningar och målkonflikter. Ännu viktigare är dock, enligt SKL, att organisera om länsstyrelserna till betydligt färre myndigheter och att skapa förutsättningar för en mer likformig indelning av olika myndigheters regionala verksamheter.

Ladda ned yttrandet: "Styra och ställa" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs fler yttranden från styrelsen

Läs mer om SKL:s arbete med demokrati och styrning

För mer information: Bo Per Larsson, biträdande sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 79 19, mobil: 070-672 32 96, e-post: boper.larsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade filer:
Styra och ställa(.pdf)