Attac Sverige

Attac Sverige kommenterar G20:s slutdeklaration

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 23:59 CEST

Idag kom slutdeklarationen från G20-mötet ut. Den innehåller en del saker som pekar i rätt riktning för att tackla den finansiella krisen men mycket är också ambitioner utan vare sig fastlagda tidsramar eller konkreta åtgärder. Dessutom bortser den självutvalda världsregeringen, även kallat G20, från den tillsatta krisgrupp som redan finns inom FN och som kommit med en rapport om krisens orsaker och tänkbara åtgärder.

Orsaker bakom krisen är bristfälliga och G20 förordar samma medicin som förr

En av de största bristerna i deklarationen är att analysen varför krisen skedde lyser med sin frånvaro, kanske är det därför som många av de konkreta åtgärderna handlar om att pytsa in mer pengar snarare än att reformera systemet i grunden. Det står visserligen på ett ställe att krisen berodde på "Major failures in the financial sector and in financial regulation and supervision". Men om det också innefattar statens undfallande roll inför finansmarknaden eller den nyliberala globalisering som de rika länderna tvingat på resten av världen, låter sig vara osagt.

Det som pekar i riktningen att de rika länderna är betydligt mer självkritiska nu än för bara ett år sedan är att G20-länderna vill reformera IMF och Världsbanken så att fler länder får inflytande i dem, även om det är oklart exakt vilka länder det handlar om. Likaså att man vill ha hårdare kontroll på s.k. hedge funds och lätta på den skadliga banksekretessen.

Det som talar emot att man lärt sig läxan från nästan tre decenniers nyliberal politik är att man trots tillskottet på 50 miljarder dollar till låginkomstländerna, via IMF, inte ser över de regler som styr utlåningen till dessa länder. Lånen är fortfarande behäftade med samma gamla nyliberala kravrecept, precis den typen av politik som lade grunden och senare ledde fram till denna kris från allra första början.

Dessutom är lättandet på banksekretessen inte nog för att säga att skatteparadisens upphörande är inom räckhåll. Risken är snarare att det enbart är små och svaga stater som kommer att hamna på den svarta listan, medan andra betydligt större och mäktigare skatteparadis slipper undan, exempelvis två av världens största skatteparadis som inte ens är några länder - nämligen London och New York.

"Men trots alla dessa nya och till viss del hoppingivande löften saknas det fortfarande konkreta åtgärder för många av de ambitiösa målen och i många fall även fastlagda tidsramar." säger Niklas Olin från Attac Sverige. "För att återupprätta förtroendet för finansmarknaden, banksystemet och hela marknadsekonomin måste resurser i större utsträckning än tidigare fördelas bättre så att den globala tillväxten också tillfaller de som nu drabbas hårdast av krisen." fortsätter Niklas.

Globala skatter saknas bland förslagen

Något annat som kan tolkas som positivt är att G20-länderna står fast vid sina biståndsmål och målet att halvera fattigdomen till år 2015 (det s.k. Millenniemålet). Men också att de nu öppnar upp för innovativa finansieringsmekanismer som förut setts på med stor skepsis, närmast genom att sälja IMF:s guldreserv (en idé som Gordon Brown pläderat för länge).

"En bättre idé vore väl i så fall att införa globala skatter på utsläpp eller på det internationella finanskapitalet. Det skulle inte bara gynna klimatet, stabiliteten på finansmarknaden och avlasta oss vanliga skattebetalare utan även ge de nödvändiga medel som nu behövs för att ta oss ur krisen. Att sälja IMF:s guldreserv som G20 föreslår skulle ge omkring 6 miljarder dollar, en gång. Införandet av en Tobinskatt på 0,05 % skulle ge omkring 100 miljarder dollar, varje år!" fortsätter Niklas.

"Om finanskrisen visat att marknaden inte kan sköta sig själv så har G20-mötet å sin sida visat att politikerna är lika ovilliga att förändra den situationen. Förslagen i slutdeklarationen handlar mest om mer pengar för att stimulera en nyliberal politik och en finansmarknad som har visat sig oförmögen att reglera sig självt." avslutar Niklas.

För mer info, se vår hemsida: www.attac.se

Kontakt:

Niklas Olin, 0706-41 40 88, niklas@attac.se