Länsstyrelsen i Stockholms län

Attendo Care kritiseras för brister vid LSS-boende

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:44 CEST

Länsstyrelsen riktar i dag allvarlig kritik mot Attendo Care AB för brister vid ett boende med särskild service för barn och unga i Nynäshamn kommun. Kritiken gäller brister i trygghet och säkerhet samt att verksamheten använder sig av fasthållning och nedläggning mot boende som har ett utagerande beteende. Dessutom har inte vårdbolaget fullgjort sin skyldighet att anmäla missförhållanden.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionsnedsättning. En av dessa insatser är bostad med särskild service för barn och ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar. LSS garanterar bland annat personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och att de får det stöd de behöver i det dagliga livet. Länsstyrelsen har tillsyn över att bestämmelserna följs.

Efter flera anmälningar från personal vid ett boende för barn och ungdomar med utvecklingsstörning och autism inledde Länsstyrelsen en tillsyn i maj 2008. Huvudmannen Attendo Care genomförde verksamhetsförändringar för att komma till rätta med problemen. Länsstyrelsen gjorde ett nytt tillsynsbesök i mars 2009 för att följa upp resultaten.

- Vi ser att verksamheten har blivit bättre men tyvärr har inte de vidtagna åtgärderna resulterat i att de boendes säkerhet och trygghet säkerställts, säger Ulrika Norwald vid Länsstyrelsens socialavdelning. Flera barn och ungdomar har utsatts för övergrepp eller kränkande handlingar från andra boende och personal. Verksamhetens rutiner att anmäla missförhållanden har inte följts.

Mellan juni 2008- februari 2009 har en utagerande ungdom vid ett tiotal tillfällen lagts ned på golvet och hållits fast i armar och ben av personalen.
- Vi anser inte att repressiva inslag i LSS-verksamhet stämmer överens med kraven på god kvalitet och goda levnadsvillkor för den enskilde. Tillsynen har inte heller visat att alternativa sätt att agera har utretts tillräckligt, säger Ulrika Norwald.

Länsstyrelsen uppmanar Attendo Care att säkerställa anmälningsrutiner och att de har den bemanning och kompetens som krävs för att kunna garantera trygga förhållanden för de boende. Attendo Care ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att rätta till bristerna senast den 18 maj.

För mer information kontakta:
Ulrika Norwald, socialkonsulent,tfn 08-785 42 98
Eva Hersler, chef enheten för funktionshinder och äldrefrågor, tfn 070-345 41 67