AU Holding AB

Au Holding: Bokslutskommuniké för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 12:06 CET

 

Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.07.2010 - 31.12.2010. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 31 maj då redogörelsen för första kvartalet 2011 kommer att presenteras.

Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2010 - 31.12.2010

- Omsättningen uppgick till 376,9 MSEK (221,7), en ökning med 70 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 3 334 kkr (1 419), en ökning med 135 %.

- Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 49 %.

Fjärde kvartalet 2010

Omsättningen fortsatte att öka under perioden och uppgick under det fjärde kvartalet uppgick till 149,9 MSEK. Marginalerna är stabila. Guldpriset var under perioden fortsatt högt vilket ledde till fortsatt höga mängder skrotguld på marknaden.

2010
Omsättningen under 2010 har varit hög och ökat med 70 % jämfört med 2009. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Koncernens soliditet är god, 49 %.
Under 2010 har försäljningen av dentala legeringar fortsatt att minskat. Det finns en allmän minskning av användandet av tandguld i världen pga nya alternativa produkter samt ett högt guldpris. I Sverige har marknaden fortsatt att minska under 2010. Försäljningen i Tyskland som tidigare varit mindre påverkad har minskat något under 2010 och omsättningen i Tyskland uppgick till 18,4 MSEK (20,3). Försäljningen på den kinesiska marknaden har minskat under året och uppgick till 16,2 MSEK (18,6). Marknaden i Kina minskade snabbt under 2009 i samband med den globala finanskrisen.

Efter periodens utgång:
Under de första månaderna på 2011 har verksamheten varit fortsatt stabil. Förädlingsverksamheten ligger på fortsatt höga nivåer. Guldpriset har haft relativt kraftiga variationer, men detta har inte påverkat de hanterade volymerna.

Siffermaterialet har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.
Årsredovisningen beräknas bli färdigställd i maj månad varefter den kommer att vara tillgänglig via bolagets hemsida och via Aktietorgets hemsida.
Ordinarie årsstämma beräknas hållas i juni månad. Styrelsens förslag till vinstdisposition kommer att vara att balanserade vinstmedel överföres i ny räkning.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.