Autoliv AB

Autoliv höjer prognosen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:08 CET

Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv reviderar upp sin prognos för försäljning och marginal för årets fjärde kvartal.

Koncernen räknar nu med att försäljningen växer organiskt i fjärde kvartalet med minst 20% (ej ”U.S. GAAP”, se nedan) och att rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader stiger till minst 9% (ej ”U.S. GAAP”). Om nuvarande valutakurser består beräknas kvartalets försäljning öka med minst 35%.

”Det är framför allt två saker som gör av vi nu ändrar vår prognos”, säger Autolivs VD och koncernchef Jan Carlson.

”För det första har försäljningsrallyt i Kina och andra tillväxtmarknader överträffat t o m de optimistiska förväntningarna i början av kvartalet. Och för det andra har behovet att fylla på lagren av nya bilar visat sig vara ännu större än beräknat eftersom skrotningspremierna tidigare i år drev ner lagren till rekordlåga nivåer”.

I början av kvartalet räknade Autoliv med en organisk försäljningstillväxt på mer än 10% för det fjärde kvartalet. Totalförsäljningen skulle öka med ca 25%, inklusive positiva valutaeffekter och rörelsemarginalen förväntades uppgå till minst 7% före omstruktureringskostnader.

För helåret 2009 höjer Autoliv sin prognos för omstruktureringskostnaderna från 100 MUSD. De beräknas nu uppgå till 120-140 MUSD.

På grund av den fallande bilproduktionen i början av året väntas försäljningen under 2009 sjunka med mer än 20%, till drygt 5 BUSD. Rörelsemarginalen för helåret förväntades uppgå till drygt 3% före omstruktureringskostnader (ej ”U.S. GAAP”).

Förfrågningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc. Tel 08-587 20 656

Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 36.000 medarbetare i 31 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com


”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag
Med undantag för de uppgifter i detta pressmedelande som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.

Förklaring av ”non-U.S. GAAP” nyckeltal

Vissa uppgifter i denna rapport som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, d v s god redovisningssed i USA). Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling av skäl som anges nedan. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell redovisning enligt U.S. GAAP. Observera att Autolivs definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp.

Organisk försäljning
Eftersom 80% av betalningen för koncernens försäljning erläggs i andra valutor än redovisningsvalutan USD och valutakurser har visat sig vara mycket volatila, samt till följd av att koncernen brukar göra förvärv och avyttringar, analyserar företagsledningen koncernens försäljningsutveckling som förändringar i ”organisk försäljning”. Detta mått anger ökningen eller minskningen i den övergripande nettoförsäljningen i USD på en jämförbar basis, vilket gör det möjligt att urskilja och separat diskutera påverkan av förvärv/avyttringar respektive valutakurser. Tabellen nedan visar skillnaderna mellan ”organisk försäljningsförändring” och förändringen i totala nettoförsäljningen enligt U.S. GAAP.

Rörelsemarginalen
Rörelsemarginalen beräknas som rörelseresultat i förhållande till försäljning. I detta pressmeddelande anges rörelsemarginalen justerad för omstruktureringskostnader eftersom dessa kostnader kommer att vara exceptionellt höga i år. Rörelsemarginalen enligt U.S. GAAP är därför inte representativ för Autoliv intjäningsförmåga under ett normalt år.