Autoliv AB

Autoliv löser upp reserver efter avslutad skatterevision

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 09:44 CEST

(Stockholm, 2011-06-07) – – – Den amerikanska skatterevisionen för åren 2003-2005 av Autoliv, Inc. (NYSE:ALV och SSE:ALIV)som pågått under de senaste åren har nu avslutats utan någon väsentlig ändring i företagets deklarationer för dessa år. Autoliv kommer därför att kunna frigöra ca. 24 miljoner dollar från sina skattereserver.

Som tidigare meddelats i Autolivs årsredovisning och kvartalsvisa registreringar hos den amerikanska finansinspektionen SEC har den amerikanska skattemyndigheten IRS beslutat att bifalla Autolivs överklagande av skatterevisionens föreslagna justering av bolagets deklarationer för de tre åren 2003-2005 angående eventuellt felaktig internprissättning. För att bifallet av överklagandet ska bli slutgiltigt krävs dock att det fastställs av den amerikanska kongressens

Joint Committee on Taxation. Autoliv har nu fått besked från den amerikanska skattemyndigheten att Joint Committee on Taxation fastställt överklagsmyndighetens beslut om Autolivs deklarationer för 2003-2005. Den amerikanska skattemyndigheten anser att Autoliv därmed uppfyllt alla krav för att kunna avsluta skatterevisionen.

Genom detta besked och vissa andra förhållanden kommer Autoliv att i nästa kvartalsbokslut kunna lösa upp ca. 24 miljoner dollar av sina skattereserver. Denna engångspost, som inte påverkar kassaflödet, beräknas förbättra vinsten per aktie efter utspädning med ungefär 26 cent i det andra kvartalet. Även koncernens rörelsekapital beräknas öka med ca 24 miljoner dollar.

Förfrågningar:

Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc.                           Tel 08 - 587 20 600

Mats Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, Autoliv Inc.            Tel 08 - 587 20 600

 

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med 46.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tio tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning ökade under 2010 med 40% till knappt 7,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV sdb). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.