Avalon Enterprise AB

AVALON ENTERPRISE: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:00 CET

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 136,6 (89,0) Mkr under 2006, varav 39,8 (34,5) Mkr för fjärde kvartalet.
· Koncernens nettovinst uppgick till 9,2 (16,8) Mkr, varav 3,2 (8,8) Mkr för kvartalet. Föregående år inkluderar positiva engångseffekter på 14,9 Mkr varav 8,2 Mkr avsåg fjärde kvartalet.
· Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (0,11) kr; varav 0,02 (0,05) kr för kvartalet.
· Rörelseresultatet för affärsområdet Technology uppgick till 9,2 (4,6) Mkr, affärsområdet Management till 2,1 (0,4) Mkr och affärs-området Finance -1,4 (-2,8) Mkr.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Avalon Technology fortsätter sin kraftfulla expansion, och har i början av året startat nya kontor i Västerås, Ljungby och Linköping.


Koncernchef Peter Mattisson har ordet


Ett konsultföretag utöver det vanliga
Avalon Enterprise erbjuder något helt unikt i Sverige, och är därmed ett konsultföretag som inte är likt något annat. För respektive affärsområde är den gemensamma nämnaren spetskompetens. Med våra tre affärsområden Avalon Management, Avalon Technology och Avalon Finance skapar vi en unik kombination som kommer att göra Avalon Enterprise till en framgång utöver det vanliga. Vi kommer att fortsätta utveckla en lönsam konsultverksamhet inom respektive affärsområde. Avalon Enterprise kommer dessutom att medverka till att utveckla Sveriges kommande framgångsföretag. Företag inom olika branscher, men med produkter som har det gemensamt att man på en världsmarknad har en högteknologisk och/eller designmässigt stor potential och där vår medverkan kommer att utgöra den avgörande framgångsfaktorn.Fortsatt kraftfull expansion under lönsamhet
Om första halvåret 2006 karakteriserades av utformningen av vår koncern och utvecklingen av både affärskoncept och organisation, så har andra halvåret 2006 haft fokus på affärsutveckling och tillväxt - allt detta med målsättningen att forma en långsiktigt lönsam verksamhet. Detta har t ex inneburit att vi under året avyttrat handelsverksamheten i England.
Trots satsningar och renodlingen av koncernen är det inte utan stolthet vi kan konstatera att vi under 2006 inte bara ökat vår nettoomsättning från 89,0 Mkr till 136,6 Mkr, utan också kraftigt förbättrat vårt rörelseresultat. Då skall vi samtidigt ha i beaktande att vi sålt majoriteten av handelsverksamheten i England, som föregående år stod för 17,3 Mkr av omsättningen. Rörelseresultatet 2006 uppgick till 6,6 (-1,6) Mkr, där uppgiften från föregående år justerats med hänsyn till positiva engångseffekter.Goda förutsättningar för fortsatt expansion och lönsamhet under 2007
Våra tuffa tillväxtambitioner för 2007 och åren därefter innebär att vi skall växa med 25% varje år under god lönsamhet. Över en konjunkturcykel är målsättningen att uppnå 8% marginal i genomsnitt på etablerad verksamhet. Vi har under 2006 format en bra grund för fortsatt expansion under 2007. Jag har också stora förväntningar på de värdeskapande aktiviteterna inom Finance. Detta, i kombination med att konjunkturen för de flesta branscher ser fortsatt positiv ut, gör att vi har goda förhoppningar om att 2007 skall bli ett för Avalon Enterprise bra år.