Avfall Sverige

Avfallsutredningen presenteras: En bra lösning anser Avfall Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 13:40 CEST

Ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar från hushåll flyttas från producenterna till kommunerna. Producenternas ansvar för själva återvinningen kvarstår. 

Det är huvudförslaget i den idag presenterade Avfallsutredningen.

– Allmänheten och miljön är vinnarna i förslaget, som innebär att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar och tidningar, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning.

– För hushållen och kommuninvånarna innebär förslaget att ansvarsfördelningen blir mer logisk och lättare att förstå. Det kommer att leda till ett bättre insamlingssystem och ökad återvinning, fortsätter Wiqvist.

Peter Danielsson, ordförande i Avfall Sverige och till vardags kommunstyrelsens ordförande (m) i Helsingborgs Stad, är också nöjd:

– Förslaget med en huvudman är bra, säger Danielsson. Det finns kommuner, däribland Helsingborg, som på eget initiativ utvecklat återvinningen av förpackningar och tidningar. Denna service har uppskattats av medborgarna och gett mycket goda resultat. Därför talar allt för att omställningen som utredningen föreslår kommer att gå smidigt.

Avfallsutredningen lämnar också förslag om verksamheternas avfall.

– Det är rimligt att verksamheterna får ansvar för allt sitt avfall, med krav på att matavfallet ska sorteras ut precis som för hushållen. Det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan verksamheter, som får ansvar för allt sitt avfall, och kommuner, som får ansvaret för allt avfall från hushållen, säger Weine Wiqvist.

– Nu ser vi fram emot att regeringen lämnar förslag till riksdagen som fastställer utredningens förslag, så att vi kan fortsätta att förbättra landets avfallshantering. Det är en viktig miljö- och resursfråga, men också en fråga om samhällsbyggande och närservice, avslutar Peter Danielsson.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Fakta:

• Det lagreglerade producentansvaret för förpackningar och returpapper infördes 1994. Tanken var att producenterna skulle bära det fulla fysiska och ekonomiska ansvaret för uttjänta förpackningar och returpapper under hela dess livscykel, det vill säga hela vägen fram till att de blivit återvunna. Så har det inte blivit, kommuner har fått betala en stor del av det ekonomiska ansvaret.

• Producentansvaret har utretts flera gånger tidigare.

• I en skrivelse till miljödepartementet i november 2010 föreslog Avfall Sverige att regeringen skulle se över reglerna om producentansvar för förpackningar och returpapper. Regeringen beslutade om översynen den 30 juni 2011.

• 99 procent av hushållsavfallet återvinns, antingen som energi eller material (2011). Cirka 32 procent gick till materialåtervinning, drygt hälften av detta är förpackningar och returpapper. Resten består av avfall som ofta lämnas på landets återvinningscentraler som metallskrot, gips, batterier och elavfall exempelvis. Läs gärna mer på www.avfallsverige.se 

Länkar:

http://www.avfallsverige.se

http://www.sou.gov.se/avfall/

http://www.regeringen.se/miljo

Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Avfall Sverige representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.