Nättidningen Payback / Payback Sverige

Avgå, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson – Du följer inte demokratins spelregler när du misstänkliggör en mc-klubbmedlems rättighet till nystartsjobb!

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2017 23:25 CEST

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om en mc-klubbsmedlem som Expressenkoncernen driver en formlig kampanj emot för att han erhållit ett så kallat nystartsjobb efter att ha avtjänat sitt straff och sonat sitt brott. En självklarhet för alla vanliga, tänkande människor men nu avser det ju en biker och då sätts som bekant alla tankar på demokrati och människors lika rättigheter som vanligt helt ur spel!

I en artikel i Expressen nyligen går arbetsmarknadsministern Ylva Johansson ut och predikar om att skattepengar inte ska finansiera “grov, organiserad brottslighet”!?? Johansson uppger även att hon är jätteupprörd och finner stötande “när man kan utnyttja system som är avsedda för utsatta personer”.

Det finns ingen organiserad brottslighet och än mindre grov sådan i Sverige!

Vilken grov, organiserad brottslighet är ju det första att bemöta i Ylva Johanssons mediautspel, Riktiga experter är eniga om att de aldrig ens träffat på organiserad brottslighet och än mindre någon grov sådan! Arbetsmarknads-minister Johansson pratar således om en brottslighet som inte ens existerar enligt de som dagligen arbetar med kriminalitet i Sverige såsom advokater och åklagare. Payback Sverige har sammanställt en sida med all relevant fakta och forskning kring bikers och organiserad brottslighet. Vi uppmanar nu minister Johansson att ta del av oberoende och korrekta fakta på: http://payback.name/kriminella-mc-gang/ istället för att ständigt lyssna på medias och/eller polisens av egenintresse framförda påståenden som de aldrig lyckats föra i bevis!

Om grundlagen!

Svensk Grundlag, regeringsformen, uttalar följande 1:2: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Grundlagen, som alla som verkar inom det offentliga har att följa, förhålla sig till och verkställa är således väldigt tydligt formulerad och kräver respekt för alla människors lika värde, att demokratins idéer ska vara vägledande inom alla områden i samhället,att det offentliga ska verka för att alla, även bikers, ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället samt att det offentliga ska motverka diskriminering av människor på grund av omständigheter som gäller den enskilde som person!

Johanssons uppgift är att motverka ojämlikhet och diskriminering…

Såsom varande minister finns det således inget som helst utrymme för att i massmedia göra vare sig skillnad på person och person oavsett tillhörighet eller andra faktorer eller att i ord eller handling försöka motverka att en person ska kunna uppnå delaktighet i samhället (få jobb på lika villkor). Ylva Johanssons uppgift är istället att som grundlagen tydligt uttrycker det – motverka diskriminering av människor på grund av omständigheter som gäller den enskilde som person!

… inte att medverka till negativ särbehandling!

Ylva Johansson bryter således direkt mot flera av grundlagens stadgade krav på offentliga personers agerande vilket torde falla inom definitionen för tjänstefel alternativt grovt tjänstefel. Oavsett ska inte en uppgiven demokratisk statsbildning ha personer i regeringsställning som inte respekterar utan uttalar sig i direkt strid med landets grundlagar.

Vi förutsätter nu att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar sitt fulla ansvar för sina demokratifientliga uttalanden och avgår från regeringen då antidemokratiska värderingar ej ska vara representerade i en genom demokratiska val utsedd regering!

Källor:

Regeringsformen

Artikeln

Relaterad Paybackartikel

Sökord / Tags: arbetsmarknadsminister ylva johanssondemokratifientliga värderingardiskrimineringhells angels mcmc-klubbsmedlemnegativ särbehandlingnystartsjobb

Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80