Accelerator Nordic AB

Avknoppning av SPAGO - Unikt MR-kontrastmedel för väsentligt förbättrad tumördiagnostik

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 08:17 CEST

Styrelsen i Accelerator Nordic AB har beslutat att förbereda för en separatnotering av dotterbolaget SPAGO Imaging AB samt en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO Imaging AB till befintliga aktieägare i Accelerator, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. 

SPAGO Imaging AB avser även att genomföra en nyemission om 21 miljoner kronor under 2012 för att finansiera den fortsatta utvecklingen.  Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering. Detta kapitaltillskott kommer att ske i form av en riktad emission till befintliga aktieägare i Accelerator samt till externa investerare. 

Accelerators dotterbolag, SPAGO Imaging AB, utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling.

”Vi står nu redo att separatnotera och låta våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging, då SPAGOs verksamhet nått så långt att bolaget nu är redo att stå på egna ben. Vi ser stor potential i SPAGO Imaging, det kontrastmedel de utvecklar med dess tumörselektiva egenskaper väcker stort intresse bland både potentiella partners samt ledande radiologer, något som vi vill ge Accelerators aktieägare möjlighet att ta direkt del av”, säger Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB. 

2011 delade Accelerator ut det tidigare dotterbolaget PledPharma till sina aktieägare, något som gett PledPharma bästa möjliga förutsättningar för fortsatt framgång och Accelerators aktieägare alla fördelar av ett direkt ägande i ett lovande läkemedelsbolag. 

I och med avknoppningen av SPAGO tar Accelerator nästa steg i den påbörjade renodlingen av verksamheten, för att nu i första hand fokusera sina insatser på SyntheticMR AB som har inlett viktiga partnersamarbeten med målet att nå ut med sin programvara på den globala marknaden. Avknoppningen möjliggör en väsentlig minskning av Accelerators kostnader och en mer koncentrerad verksamhet med ett allt tydligare intäkts- och försäljningsfokus. 

Styrelsen i SPAGO Imaging AB har beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en riktad emission till befintliga ägare i Accelerator Nordic AB samt till externa investerare om totalt 21 miljoner kronor på en bolagsvärdering (”pre-money” värdering) av SPAGO Imaging AB på 26 miljoner kronor. Emissionen planeras att genomföras under 2012, en detaljerad tidplan kommer att meddelas i det erbjudande som kommer att gå ut till aktieägare i Accelerator Nordic AB inom kort. Flera av de största aktieägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar ("pro rata” enligt innehav i moderbolaget) och ytterligare därtill, till ett belopp av 15 MSEK. 

SPAGO Imaging AB kommer också att förstärkas med kompetens avseende marknadsföring, kontakter med industriella partner och försäljning av projekt av detta slag. Som ett led i detta kommer Andreas Bunge, idag Ordförande i SPAGO Imaging AB, i samband med separatnoteringen att tillträda som VD för SPAGO Imaging AB. Samtidigt kommer även Maria Wrethag, VD för Accelerator Nordic AB och med en bakgrund inom marknadsföring inom Life Science-branschen, att gå in styrelsen för SPAGO Imaging AB. 

Styrelsen i Accelerator Nordic AB kommer, i enlighet med bolagsordningen, att kalla till extra bolagsstämma i Accelerator Nordic AB under hösten 2012, varvid styrelsen kommer begära stämmans godkännande att notera dotterbolaget SPAGO Imaging AB samt att minska aktiekapitalet i Accelerator Nordic AB för att möjliggöra en utdelning av Accelerator Nordic ABs innehav i SPAGO Imaging AB i samband med årsstämma i Accelerator Nordic AB 2013. 

 

Se även ytterligare uttalande från Accelerators VD, Maria Wrethag till Accelerators aktieägare angående ovan (separat pressmeddelande 2 oktober 2012). 

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .