Avonova

Avonova: Bokslutskommuniké år 2010 för Avonova

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 14:05 CET

Kvartalet oktober -- december 2010

* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 37 510 (39 134).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK 3 457 (3 783).
* Resultat per aktie uppgick till SEK 0,13 (0,15).
* Kassaflödet uppgick till kSEK 13 603 (-2 009).
* Enig extra bolagsstämma fattade beslut om förvärv av Kinnekullehälsan AB med tillhörande
dotterbolag genom riktad nyemission. Förvärvet konsolideras från den 31 december 2010.
* CFO Ann-Louise Svanström slutade och efterträddes av Lena Forsaeus.

År 2010 som helhet
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 126 739 (127 503), varav för segmentet Hälsa kSEK 123 304 (121 747) och för segmentet Management till kSEK 3 435 (5 756).
* EBITA för segmentet Hälsa uppgick till kSEK 4 780 (-2 750) och för Management till kSEK -3 214 (-2 071).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 679 (-5 041).
* Resultat efter skatt före jämförelsestörande poster uppgick till kSEK 2 426 (-5 041).
* Jämförelsestörande poster uppgår till kSEK 8 105 (5 090 avser nedskrivning goodwill och 3 015 avveckling tidig. VD).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,22 (-0,20).
* Kassaflödet uppgick till kSEK 10 432 (-3 184).
* Likvida medel uppgår till kSEK 16 735 (6 303) exklusive outnyttjad checkkredit kSEK 8 200 (8 200), totalt kSEK 24 935 (14 503). Genom förvärvet av Kinnekullehälsan tillfördes likvida medel om kSEK 14 841.
* Soliditeten uppgår till 53,0% (59,8%).
* Förändringar i ägarkretsen, styrelse, VD och strategi.
* Ingen utdelning föreslås.
* Kinnekullehälsans pro forma resultat för år 2010 uppgick till kSEK 2 134.

Efter rapportperiodens utgång
* Flera förändringar har påbörjats avseende samutnyttjande av gemensamma funktioner med Kinnekullehälsans organisation.