Avonova

Avonova: Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 14:11 CET

 

Kvartalet juli -- september 2010
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 24 305 (21 558).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 434 (-5 917).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,23).
* Kassaflödet uppgick till kSEK -1 466 (-4 956).

Niomånadersperioden januari -- september 2010
* Nettoomsättningen uppgick till kSEK 89 229 (88 369).
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -9 136 (-8 824).
* Resultat efter skatt före jämförelsestörande poster uppgick till kSEK -1 031 (-8 824).
* Jämförelsestörande poster uppgår till kSEK 8 105 (5 090 avser nedskrivning goodwill och 3 015
avveckling tidig. VD).
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,34).
* Kassaflödet uppgick till kSEK -3 171 (-1 175).
* Likvida medel uppgår till kSEK 3 132 (8 312) exklusive outnyttjad checkkredit kSEK 8 200 (8 200),
totalt kSEK 11 332 (16 512).
* Soliditeten uppgår till 56,9% (55,7%).
* Förändringar i ägarkretsen, styrelse, VD och strategi.

Efter rapportperiodens utgång
* Styrelsen föreslår att en extra bolagstämma den 29 november beslutar om att förvärva
Kinnekullehälsan AB.
* Nuvarande CFO Ann-Louise Svanström lämnar Avonova, rekrytering av ny CFO har påbörjats.

VD KOMMENTAR

Niomånadersperioden januari -- september 2010
Avonovas omsättning har under årets nio första månader ökat något jämfört med föregående års motsvarande period. Det statliga grundbidraget står för mer än ökningen vilket också är genomgående för branschen under denna period. Den största förändringen i bolagets omsättning står dock management verksamheten för då företaget valt en ny strategi där verksamheten skall växa utifrån en mer organisk filosofi.

Resultatutvecklingen i den operativa delen får mot bakgrund av de gjorda engångsavsättningarna för VD och goodwillavskrivningar ses som positiva inte minst visar detta sig i den rullande tolv månaders redovisning som presenteras. Bolagets resultat förväntas bli ett nollresultat eller ett svagt minusresultat.

Under perioden har vi vunnit offentliga upphandlingar avseende Nacka Kommun och SYSAV, avtal som börjar gälla from 1 januari 2011.

Företaget har också ett program för att effektivisera de administrativa processerna i företaget, ett arbete som fortgå och som kommer att få full verkningsgrad under kvartal 2 2011.

En viktig del är att komma till rätta med den höga kostnadsbilden i managementbolaget Avonis, där lokalkostnaderna utgör en allt för stor andel av den totala kostnadsmassan.

Efter periodens utgång har vi vunnit ytterligare en offentlig upphandling den om Stockholms Universitet, ett avtal som vi haft, men som varit ute på förnyad upphandling.

Per Anders Gustafsson
Verkställande direktör