Tele2 AB

Avregleringen av EUs marknader för telekom går för långsamt

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 09:42 CET

Medlemsländernas anpassning till EUs nya legala ramverk för elektronisk
kommunikation går för långsamt. Det hävdar Tele2 i en omfattande rapport
som idag presenteras i Bryssel. I rapporten "Tele2 - The Monopoly
Challenger", presenterar Tele2 företagets syn på abonnemang för fast
telefoni, förval utan prefix (carrier pre-selection), MVNO och ADSL samt
hur de tidigare monopolens återstående dominans kan brytas.

I mars 2002, presenterade EU sitt nya regulatoriska paket för
elektronisk kommunikation. Riktlinjerna från EU började gälla på
nationell nivå 25 juli 2003, men i princip samtliga EU-länder arbetar
fortfarande med frågorna.

På grund av bristande resurser och i en del fall bristande intresse
hos de nationella regleringsmyndigheterna, ligger fortfarande många av
de riktlinjer EU presenterat för att skapa en liberaliserad
telekommarknad på is, säger Jan Tjernell, Tele2s koncernansvarige för
regulatoriska frågor.

Rapporten, som jämför den regulatoriska situationen i EU och de blivande
EU länderna, understryker vikten av en snabb och enhetlig implementering
av EUs nya direktiv.

Även om Tele2 som Europas ledande pan-europeiska aktör haft styrkan
att påverka konkurrenssituationen i rätt riktning inom ett flertal
områden, har de flesta länder fortfarande en monopolistisk situation vad
gäller en rad nyckelområden: abonnemang på fast telefoni, möjligheten
till förval, tillgången till mobilnäten och Internettjänster genom ADSL,
säger Jan Tjernell.

I rapporten belyser Tele2 hur Danmark löst abonnemangsfrågan. Danmark är
hittills det enda EU-land där det är möjligt för alternativa operatörer
att erbjuda sina kunder abonnemang för fast telefoni. Dessutom har ett
pristak satts, vilket haft positiv effekt på konsumenternas totala
telefonkostnader. Även Sverige har nu öppnat upp för en diskussion kring
abonnemangsfrågan. Med rätt kunskap kan andra länder följa Danmarks
exempel.

Abonnemangsfrågan är den viktigaste frågan för att sänka
konsumenternas kostnad för fast telefoni. Vi måste få ett slut på de
tidigare monopolens sätt att höja abonnemangsavgifterna i takt med att
de tvingas sänka trafikkostnaderna. Enda sättet att komma till rätta med
monopolens agerande är att även alternativa operatörer får erbjuda
abonnemang, säger Jan Tjernell.

En annan viktig fråga gällande fast telefoni är förval (att kunden inte
behöver slå in ett prefix när han eller hon ringer med en alternativ
operatör), en tjänst som EU kommissionen slagit fast är ett
framgångsrikt konkurrensverktyg.

För att förval ska kunna växa måste de regulatoriska villkoren
ständigt förbättras. Här är Sverige ett föregångsland, orderprocessen
har förenklats genom att kunderna kan bekräfta sin beställning med hjälp
av en bandad inspelning istället för att som tidigare behöva skicka in
en skriftlig bekräftelse, säger Jan Tjernell.

Konkurrensen på mobilmarknaden har länge upplevts som mer effektiv än
för fast telefoni. Konkurrensen och den samhällsekonomiska nyttan skulle
dock förstärkas om MVNO-konceptet (Mobile Virtual Network Operator
concept), blev mer accepterat i Europa. MVNO-konceptet möjliggör för
fler operatörer att närvara på en marknad och de existerande
radiofrekvenserna delas av fler. I Sverige är Tele2 nätägare och låter
andra operatörer komma in på Tele2s nät, medan Tele2 utomlands är MVNO.

Eftersom MVNO-konceptet löser problemet med begränsade radiofrekvenser
och därigenom stärker konkurrensen, leder MVNO-konceptet till en
effektivare användning av ett lands radioinfrastruktur. Detta skapar
fördelar för alla parter. Som nätägare får man en snabbare avkastning på
sin investering och som MVNO har man möjlighet att erbjuda ett fullt
sortiment av tjänster. Mest av allt tjänar kunderna, eftersom priserna
pressas och tjänsterna blir fler, säger Jan Tjernell.

Tele2s anser också att de nationella regulatoriska myndigheterna bör se
över hur konkurrensen för ADSL kan förstärkas. Internettjänster kan
tillhandahållas på många sätt, men ADSL är den enda bredbandstjänst som
verkligen kan nå en majoritet av befolkningen.

Menar EU-länderna allvar med sina mål om en ökad Internetanvändning
bör de ägna mer uppmärksamhet åt att lösa ADSL-frågan. Som det är idag
pressas de alternativa operatörernas marginaler ofta i princip till
obefintlighet, eftersom de tidigare monopolen fortfarande förhindrar de
alternativa operatörerna från att få tillgång till ADSL på
kostnadsorienterade villkor, säger Jan Tjernell.

Tele2 har under hösten intensifierat sin uppvaktning av Europas
nationella regulatoriska myndigheter gällande abonnemang för fast
telefoni, förval, MVNO och ADSL.

Tele2 är det enda pan-europeiska telekomföretaget som inte från början
var ett monopol. Tele2 bedriver verksamhet i de flesta av EU-länderna
och i flera av de blivande EU-länderna. Rapporten "Tele2 - The Monopoly
Challenger" presenterades nyligen för EU-kommissionär Erkki Liikanen.

KONTAKTPERSONER

Jan Tjernell Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Ansvarig regulatoriska frågor

Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com