Näringsdepartementet

Avsiktsförklaring om åtgärder för att öka hälsan i arbetslivet klar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:00 CET

Regeringen har tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna
enats om en avsiktsförklaring som innehåller verkningsfulla åtgärder
för att halvera antalet sjukdagar till 2008. Den innehåller ett system
för medfinansiering, en förstärkt sjukförsäkring och satsningar som ska
förbättra arbetsmiljöarbetet.

- Regeringen och samarbetspartierna kan nu ge ett viktigt besked till
arbetsmarknadens parter inför den stundande avtalsrörelsen.
Avsiktsförklaringen ger stora förutsättningar för en stabil
lönebildning med fleråriga avtal. Fack och arbetsgivare har dessutom
deltagit i många samtal under den nu avslutade processen om
ohälsofrågorna i tillväxtsamtalen, säger arbetslivsminister Hans
Karlsson.

- Det är angelägna åtgärder för att få ett större gemensamt
ansvarstagande för arbetsmiljö och hälsa. De sjukskrivnas möjligheter
till rehabilitering förbättras – en vinst för den enskilde och
samhället. Små företag garanteras ett högkostnadsskydd, säger Yvonne
Ruwaida (mp).

- Det är bra att vi nu kan återställa den sjukpenninggrundande
inkomsten (SGI) från den 1 januari 2005, säger Ingrid Burman (v).

Medfinansiering
Från och med den 1 januari 2005 får arbetsgivarna ett ansvar att
medfinansiera 15 procent av sina anställdas sjukpenningkostnader. Det
ansvaret upphör om den sjukskrivna får rehabiliteringspenning eller
återgår till arbetet på deltid. Förändringen innebär ingen
kostnadsökning för arbetsgivarkollektivet eftersom arbetsgivaravgiften
sänks så att förändringen blir kostnadsneutral för
arbetsgivarkollektivet. En särskild arbetsgrupp ska följa resultatet av
medfinansieringen och parternas eget arbete med avtal om arbetsmiljö.
Om inte tillräckligt goda resultat uppnås genom medfinansiering eller
parternas arbete kan ökad medfinansiering bli aktuell tidigast 1
januari 2006.En förutsättning för ett system med ekonomiska drivkrafter är ett
högkostnadsskydd för mindre företag i enlighet med EU:s
statsstödsregler. Högriskskyddet som finns för personer som ofta eller
under längre perioder är sjuka ska bli lättare att tillämpa. Dessutom
ska möjligheterna för den sjukskrivna att byta jobb öka.

En hållbar sjukförsäkring
Arbetsgivarens ansvar för den tredje sjuklöneveckan slopas den 1
januari 2005. Karensdagen ersätts av ett karensavdrag, som motsvarar 20
procent av en genomsnittlig veckolön. De sammantagna åtgärderna skapar
förutsättningar för att justera sjukpenningnivån. Ersättningsnivån kan
därmed återställas den 1 januari 2005 i enlighet med vad som
förutskickades i budgetpropositionen 2004.

Arbetet med att kvalitets- och rättsäkra sjukskrivningsprocessen
fortsätter. Försäkringskassan ska upprätta en rehabiliteringsplan inom
en viss angiven tid. Dessutom ska alla sjukersättningsärenden
obligatoriskt följas upp för att se hur arbetsförmågan utvecklas och
rehabiliteringen fortskrider.

En förutsättning för en effektiv och rättssäker hantering av
sjukförsäkringen är en sammanhållen försäkringsadministration.

Ett förbättrat arbetsmiljöarbete
En nationell arbetsmiljökonferens anordnas under 2004.
Arbetslivsministern kommer inom kort att tillsätta ett särskilt
arbetsmiljöråd, ett forum för idéer i arbetet med en offensiv
arbetsmiljöpolitik. I det ska ingå representanter för
samarbetspartierna, skyddsombud, forskare, fackliga organisationer,
arbetsgivare med flera.

Arbetsorganisation och ledarskap är av central betydelse för
arbetsmiljön, och ska bli en naturlig del av all verksamhetsutveckling.
Företagshälsovårdens roll ska stärkas och utvecklas. Arbetsmiljölagen
ska ses över, samt arbetsmarknadens parter uppmanas att sluta
gemensamma arbetsmiljöavtal.

Avsiktsförklaringen ska nu beredas på sedvanligt sätt. En
departementspromemoria förbereds, som leder fram till en proposition.
Den läggs på riksdagens bord i god tid för att förändringarna ska kunna
träda i kraft den 1 januari 2005.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos
arbetslivsminister
Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26

Titti Berg
Pressekreterare hos
vänsterpartiet
070-620 00 64
08-786 64 06

Caroline Kling
Pressekreterare hos
miljöpartiet de gröna
070-593 19 12