Mandamus

Avsiktsförklaring om försäljning av Karlstadsbeståndet

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 11:43 CEST

Mandamus har idag tecknat avsiktsförklaring avseende att försälja Mandamus fastighetsbestånd i Karlstad. Beståndet består av ca 41.200 m2 kommersiella areor fördelade på 12 fastigheter. Preliminär köpeskilling, som ska bekräftas av extern värderare, uppgår till 260 Mkr.

Del av köpeskillingen består av aktier i Klövern AB. En förutsättning för transaktionens genomförande är att Mandamus före 2003-06-30 träffar ett bindande avtal om vidareförsäljning av dessa aktier.

Avsiktsförklaringen är villkorad av ett godkännande från Mandamus styrelse.

Kommentar från Mandamus tf VD Anders Silverbåge
Vår fokusering på bostadsfastigheter innebär att innehavet i Karlstad inte är strategiskt. Försäljningen av Karlstad är ett led i att ytterligare koncentrera vårt fastighetsbestånd till bostäder inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige.

Frågor
Ev frågor besvaras av Anders Silverbåge på tfn. 0709-118555 eller e-post anders.silverbage@mandamus.se.

Mandamus är ett fastighetsbolag som ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr.