Sjätte AP-fonden

Avslutad översyn av Sjätte AP-fondens investering i Xeratech

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:57 CET

Styrelsen kan konstatera att fonden i Xeratech har gjort en dålig investering med en förlustrisk på ca 70 Mkr. Vid genomgången har konstaterats att nödvändiga instruktioner för investeringar i entreprenörsledda företag finns och att dessa har följts. Sjätte AP-fonden har generellt sett goda erfarenheter av att investera i denna typ av företag.

I fallet Xeratech har dock ett antal omständigheter som misstänks ha allvarligt skadat företaget identifierats och anmälts till Ekobrottsmyndigheten för fortsatta åtgärder.

Beträffande tillsättandet av Åsa Rödén som vd för Xeratech har inga formella felaktigheter begåtts. Styrelsen kan dock konstatera att det var ett olämpligt beslut som har haft negativ inverkan på fondens trovärdighet. Därför har styrelsen beslutat om en uppstramning av rutiner och regler för att undvika att något liknande inträffar framöver.

Styrelsen har genomfört en översyn av fondens interna beslutsprocesser och hantering av portföljbolag och kan konstatera att gällande regelverk och rutiner hanteras korrekt.

Genom sitt uppdrag skall Sjätte AP-fonden investera i små- och medelstora tillväxtbolag i huvudsak i Sverige. Detta gör att fondens investeringar skiljer sig markant från övriga AP-fonder. Fonden har ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 50 genom direktinvesteringar. Totalt arbetar cirka 40 000 anställda i bolagen. Sedan fondens start 1997 har kapitalet vuxit från 10,4 till 16,4 miljarder (2008-12-31).

För mer information:
Lennart Jeansson, styrelseordförande Sjätte AP-fonden, finns tillgänglig för intervju fram till kl 14:00
Tel: 031-741 10 00
Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder i och med att Sjätte ska ta en högre risk genom att i huvudsak investera i onoterade bolag. Sjätte AP-fonden har ökat sitt fondkapital med sex miljarder kronor sedan starten 1997. Totalt har Sjätte ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 50 genom direktinvesteringar. Hälften (47%) av dessa ligger i Stockholm och Uppsala. En tredjedel (30%) av bolagen finns utanför de tre storstäderna och resterande (23%) i Göteborg. Läs mer på www.apfond6.se