Örebro Läns Landsting

Avtal klara om vård till länsinvånarna för år 2005

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 16:56 CEST

Nu är avtalen om vård i Örebro läns landsting år 2005 klara.
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog den 18 oktober 2004 de överenskommelser om hälso- och sjukvård i landstinget som ska gälla för nästa år.

Avtalen tecknas med landstingets primärvård, psykiatri och habilitering, med de tre sjukhusen och med Folktandvården och omsluter kostnader om ca 4,5 miljarder kronor.

- Vi tydliggör vilka uppdrag sjukhusen, primärvården och de övriga förvaltningarna har och vad hälso- och sjukvårdsnämnden förväntar sig när det gäller tillgänglighet, vårdkvalitet och förebyggande insatser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, landstingsrådet Håkan Bergman.
-Det gäller också särskilda insatser mot de äldre, barnen och våra ungdomar.

Fokus på länsinvånarnas behov
-Landstinget satsar över 11 miljoner kronor per dag till länets sjukvård, och det är viktigt att de pengarna används så ändamålsenligt som möjligt och till största möjliga gagn för länsinvånarna, påpekar Håkan Bergman.
-Därför har våra länsberedningar haft många samtal med personal, patienter och kommuner som har påverkat innehållet i överenskommelserna.
Landstinget arbetar fr o m 2003 i en politisk organisation, medborgarmodellen, som sätter fokus på länsinvånarnas behov och hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämnden förfogar över landstingets resurser och är beställare av den överenskomna hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har nämnden sex beredningar, som ska klarlägga länsinvånarnas behov av hälso- och sjukvård.
-Det här arbetssättet är bra. Det utvecklar hälso- och sjukvården i länet, sätter tydligare fokus på länsinvånarnas behov och att vården ska ges på lika villkor, menar Håkan Bergman.

Uppföljning viktigt
- Uppföljning av insatserna är en viktig del, där vi ska bedöma vårdvolym, prioriteringar, samverkan och kvalitet. För första gången har vi nu en gemensam modell för att följa upp verksamheten vid våra tre sjukhus, framhåller Håkan Bergman.

Några viktiga punkter i överenskommelserna för år 2005:

Sjukhusen ska samverka - hela länet är upptagningsområde
Universitetssjukhuset Örebro och lasaretten i Karlskoga och Lindesberg ska alla ha hela länet som upptagningsområde.

USÖ ska utveckla forskning
Utvecklingsuppdrag ges till USÖ för den patientnära kliniska forskningen. USÖ har särskilt ansvar för att utveckla forskning som stödjer den högspecialiserade vården för såväl länets som omgivande landstings patienter.

Bästa möjliga sjukvård ska ges
Viktiga begrepp är tillgänglighet, hur patienten upplever vården, den medicinska kvaliteten och patientens säkerhet.

Tillgänglighet och samverkan viktigt
Patienter i primärvården ska få kontakt samma dag och vid behov få komma till läkare samma vecka. Vikten av att primärvården samverkar med kommunerna, psykiatrin och sjukhusen betonas. Det gäller t ex gamla i särskilda boenden.

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt
Sjukvårdsrådgivning ska erbjudas dygnet runt.

Tobaksprevention och fysisk aktivitet på recept
Folkhälsan är en viktig uppgift för primärvården - speciellt nämns tobaksprevention och fysisk aktivitet på recept.

Krav på kortare väntetider i psykiatrin

Barnperspektivet ska beaktas
Barn till psykiskt sjuka föräldrar ska särskilt uppmärksammas.