IT&Telekomföretagen

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:59 CET

I avtalsrörelsen förespråkar IT&Telekomföretagen en utveckling av kollektivavtalen som rör sig bort från centralreglering. Det som krävs i avtalsförhandlingarna är en insikt om de förutsättningar som gäller i branschen.

– Lönerna måste sättas lokalt i företagen, utan centralt reglerade påslag. De ekonomiska förutsättningarna inom branschen varierar stort och avtalen måste ge våra medlemsföretag de bästa förutsättningarna att utvecklas i en allt hårdare internationell konkurrens. Detta är grunden för de krav vi i dag överlämnat till våra fackliga motparter, säger IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson.

IT&Telekomföretagens styrelse har fastställt förbundets avtalskrav som idag överlämnats till de fackliga motparterna. Kraven har sitt ursprung i ett antal väl analyserade frågor utifrån företagens perspektiv i vardagen. Kraven har värdemässig utgångspunkt i ökat lokalt ansvar, decentralisering och utveckling av nya modeller. 

IT & Telekomföretagen har fattat beslut om att lokal lönebildning är den modell som ska gälla för IT-branschen. De centrala och lokala parterna ska i sin tur bidra med professionellt stöd och vara garant för att lönebildningsprocesserna i företagen håller hög kvalitet.

– De centrala avtalen ska vara avtal utan på förhand fastställda löneökningstal. I stället ska de garantera en bra lokal lönebildningsprocess. Det är viktigt att inte sammanblanda detta med centrala avtal om noll i löneökningar, säger IT&Telekomföretagens chefsförhandlare Einar Humlin.

En mycket viktig fråga som parterna har att lösa i förhandlingarna är behovet av nya regler för hantering av omställningsfrågor i företagen. Dagens system fungerar inte, är oförutsägbart avseende kostnad och tidsåtgång samt skapar osäkerhet för såväl företag som medarbetare.

– Här måste de centrala parterna ta ansvar och utforma regler som kan fungera i den verklighet företagen verkar i. IT&Telekomföretagen vill se nya regler för omställning i företagen, säger Einar Humlin.

För ytterligare information:

www.itotelekomforetagen.se/web/Avtal_2010_1.aspx

Einar Humlin
förhandlingschef
tfn: 08-762 70 40
mobil: 070-398 7582

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör
tfn: 08-762 69 50
mobil: 070-345 6950

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 08-762 68 59
mobil: 070-345 68 59

T&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att tillhöra Sveriges största branschnätverk och gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor.

Vi är ca 1 000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare.

IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemsföretagen har ett grundmedlemskap som omfattar branschfrågor och möjlighet att välja till kollektivavtal och arbetsgivarstöd.

IT&Telekomföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.