Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Avtalsrörelsen i Svenska kyrkan är igång

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:19 CET

- Trots det svårbedömda ekonomiska läget vill vi att det avtal som förhandlas fram blir flerårigt, säger Bo Engervall. Arbetsgivarna kommer att behöva tid och resurser för genomförandet av de strukturförändringar som kommer att ske vid årsskiftet 2013/2014.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal som berör 22 000 anställda och 740 arbetsgivare i Svenska kyrkan. Nu har förhandlingarna av det avtal som ska gälla från och med den 1 april startat.

Utgångspunkterna inför förhandlingarna är för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation:
-  att de ekonomiska förutsättningarna hos varje arbetsgivare beaktas i samtliga förhandlingsfrågor
-  att överenskommelserna bidrar till en ökad måluppfyllelse i verksamheten
-  att den lokala lönebildningen vidareutvecklas och anpassas för både arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov

- På grund av de många förändringar som sker både i samhället i stort och inom Svenska kyrkan är det svårt att få fram säkra prognoser för de ekonomiska förutsättningarna, berättar Bo Engervall, förhandlingschef.
Svenska kyrkans arbetsgivare (församlingar, samfällighet och stift) är inte en homogen grupp utan har stora variationer sinsemellan beroende på bland annat medlemsantal och andra socioekonomiska faktorer.
- Trots det svårbedömda ekonomiska läget vill vi att det avtal som förhandlas fram blir flerårigt, säger Bo Engervall. En av anledningarna till detta är att arbetsgivarna behöver lite lugn och ro för att på bästa sätt kunna genomföra de strukturförändringar som kommer att ske vid årsskiftet 2013/2014. Det finns också andra viktiga närstående frågor som behöver resurser.

Fokus på ny pensionsplan

Parallellt med avtalsförhandlingarna påbörjas överläggningarna kring det förslag om ny tjänstepensionsplan som vi tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO presenterade i december 2012. Att få ett väl fungerande pensionsavtal i Svenska kyrkan, utan de svårigheter som nuvarande pensionsavtal ger, är av högsta prioritet den närmaste tiden.

Arbetsmiljön i Svenska kyrkan

- En ofta återkommande fråga i avtalsförhandlingarna är frågan om hur arbetsmiljön i Svenska kyrkan kan bli bättre, säger Bo Engervall. Vi menar att avtalen i sig självklart ska stödja en god utveckling inom området, men ser också att det behövs andra insatser för att komma vidare i frågan. Arbetsgivarorganisationen tillhandahåller olika sorters verktyg i arbetsmiljöarbetet, bland annat ett webbaserat stöd med mallar, checklistor och goda exempel från arbetsgivare i Svenska kyrkan. Dessutom har vi under den senaste tiden arbetat med olika utvecklingsprojekt som syftar till en bättre arbetsmiljö. Det handlar dels om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och ledningen i församlingen, dels att ge processtöd inför olika sorters förändringar. De större strukturförändringar som sker vid nästa årsskifte har ett särskilt fokus.

Viktiga frågor i 2013 års avtalsförhandlingar

·  Löneavtalet. Arbetsgivarorganisationen anser att Svenska kyrkans löneavtal också i fortsättningen ska bygga på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning.

·  Arbetstid. I 2012 års avtal infördes nya regler som påverkar arbetstiden. Arbetsgivarorganisationen har ett fortsatt intresse att diskutera frågor om arbetstid.

·  Övriga justeringar. Det finns några detaljfrågor i avtalet som vi ser behöver förändras. Det handlar bland annat om regler för disciplinpåföljd, jourersättning och kyrkoherdevikariat.

Kontaktpersoner:
Bo Engervall, förhandlingschef, 08-737 70 00
Helén Källholm, VD, 08-737 70 00


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare