Axis Communications

AXIS AB: Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 09:14 CET

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2006 kl 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.


Rätt att deltaga
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare

dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB onsdagen den 12 april 2006 och

dels ha anmält sig till bolaget senast torsdagen den 13 april 2006.

Registrering i aktieboken

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 12 april 2006.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 13 april 2006 kl 16.00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före årsstämman. I samband med anmälan skall anges det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Åsa Haapasaari, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor eller per e-post på adressen bolagsstamma@axis.com.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller dennes assistent Åsa Haapasaari.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse.
12. Styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen.
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Styrelsens förslag avseende nedsättning av reservfonden.
15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning med anledning av ny aktiebolagslag.
16. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.
17. Stämman avslutas.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer Brandberg, representerande mer än fyrtiosex (46) % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2005 om 1 kr per aktie varav 0,50 kr utgör ordinarie utdelning och 0,50 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 25 april 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 28 april 2006.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 9-11)
Styrelsen föreslår att ordföranden i styrelsen skall föreslås av valberedningen och väljas på årsstämman.
Valberedningen, som har utarbetat förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt fastställande av styrelsearvoden, föreslår;
att fem (5) styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter;
att omval sker av styrelseledamöterna Martin Gren, Nils Rydbeck och Lars-Erik Nilsson;
att nyval sker av Charlotta Falvin och Olle Isberg;
att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen;
att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 799 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 133 000 kr till övriga ledamöter.

Det antecknas att Patrik Tigerschiöld undanbett sig omval.
Charlotta Falvin arbetar som fristående konsult inom affärsutveckling och organisation på Fasiro. Hon är styrelseledamot i Plast AB Orion.

Olle Isberg är verkställande direktör i Visionalis AB. Han är styrelseledamot i Awardit AB, Björkliden Fjällby AB, Teligent AB och Visionalis AB. I Awardit AB, Björkliden Fjällby AB och Visionalis AB är han tillika styrelsens ordförande.

Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2003 års bolagsstämma, för en tid om fyra år.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året innan årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast 6 månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor:
Val av ordförande vid stämman
Fastställande av styrelsearvoden
Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6 823 500 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande årsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2001/2006, 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 0,91 procent).

Förslag avseende nedsättning av reservfonden (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att nedsätta bolagets reservfond med 293 319 079 kr från 293 319 079 kr till 0 kr och att ett belopp motsvarande nedsättningen överförs till fritt eget kapital. Det antecknas att nedsättningen förutsätter att tillstånd erhålles från Bolagsverket eller allmän domstol.

Förslag avseende ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringarna är föranledda av ikraftträdandet av ny aktiebolagslag. Styrelsens förslag innebär i huvudsak
att bestämmelsen om akties nominella belopp i § 5 ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget;
att angivandet av mandattid för styrelseledamöter och suppleanter i § 6 tas bort;
att revisorn enligt § 7 vid omval skall kunna utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet;
att kallelse enligt § 8 skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt att om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra kallelse istället skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter;
att avstämningsdagen för rätt att deltaga på bolagsstämma i § 9 ändras till att avse femte vardagen före stämman;
att avstämningsförbehållet i § 12 anpassas till definitionen av avstämningsbolag i den nya aktiebolagslagen;
att § 13 utgår eftersom dess innehåll uttryckligen framgår av lag samt
att vissa andra mindre ändringar av språklig och redaktionell art genomförs.

Majoritetskrav för beslut

Årsstämmans godkännande enligt punkt 13 och 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 och 15 hålls tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 6 april 2006 och skickas till de aktieägare som så begär.

Lund i mars 2006
Styrelsen i Axis AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Margareta Lantz, Investor Relations & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon: 046-272 18 00, e-post : pressoffice@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.