Axis Communications

AXIS: Stämmokommuniké från årsstämma i Axis AB

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:47 CEST

Axis AB (publ) har per den 22 april 2009 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 27 april 2009. Utdelning beräknas därmed kunna utsändas genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) försorg den 30 april 2009.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att omval sker av samtliga styrelseledamöter, vilka är Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg och Göran Jansson,
  • att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen samt
  • att arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt 1 050 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till styrelsens ordförande samt 200 000 kr till övriga ledamöter.

Det noteras att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Bertil Johanson som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2007 års årsstämma, för en tid om fyra år.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, vilka riktlinjer i allt väsentligt är samma som gällt under närmast föregående år.

Revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning har följts
Revisorn anser mot bakgrund av sin utförda granskning att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som fastställdes på årsstämman den 17 april 2008 har följts.


Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. skall gälla även för 2009.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet

För ytterligare information, kontakta
Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com
Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.