Axlon International AB

AXLON GROUP OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:45 CEST

Styrelsen i Axlon Group offentliggör i dag prospekt med anledning av förestående nyemission av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga aktieägare.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av uniträtter är den 3 november 2010. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 4 november till och med den 18 november 2010.

Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom emissionsgarantier från externa garanter.

Villkor i sammandrag
Emissionsbelopp: 20.082.052,50 SEK
Teckningskurs: 0,50 SEK per Unit
Units: Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption
Antal emitterade Units: 40.164.105 st

Avstämningsdag: 3 november 2010
Teckningstid: 4-18 november 2010

Villkor: Sju (7) befintliga aktier ger rätten att teckna femton (15) nya Units i Axlon Group AB

Teckningsoptioner Serie 2010/2011: Varje (1) teckningsoption av Serie 2010/2011 berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie med teckningskurs 0,50 SEK under perioden 1 maj 2011 till och med 31 maj 2011

Prospektet avseende den föreliggande nyemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.axlon.se, samt på www.stockholmcorp.se.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear på avstämningsdagen kommer att få förtryckt emissionsredovisning och anmälningssedel per post till den i Euroclear angivna adressen. Det tryckta prospektet samt anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Axlon Group AB, Ulvsundavägen 110, 168 67 Bromma, telefon +46 8 704 65 70.

Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Mangold Fondkommission, telefon +46 8 503 01 580.

2010-10-29

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706 49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Pressrelease 2010-10-29.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här