B & M Impex AB

B&M Impex: Kallelse till extra stämma B & M Impex AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 08:49 CET

(Aktietorget: BMIM)

Aktieägarna i B & M Impex AB kallas härmed till extra stämma tisdagen den 9 februari 2010 kl. 12.00, bottenvåningen, Kapplöpningsgatan 5, Helsingborg.

Rätt att deltaga
För att få delta på årsstämman måste aktieägare
dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) onsdagen den 3 februari 2010,
dels till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 den 5 februari 2010.

Registrering i aktieboken
De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer att aktierna tillfälligt inregistreras i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 februari 2010.

Det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget uppgår till 133.011.000.

Anmälan
Vid anmälan om deltagande på stämman skall namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till årsstämman. I det fall aktieägaren avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Anmälan skall ske skriftligen till B & M Impex AB, Kapplöpningsgatan 5, 252 30 Hel-singborg, per telefon till 042-717 00, eller via e-post på adress info@bmimpex.se

?
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av förslag till ny bolagsordning
8. Beslut i fråga om ny bolagsordning
9. Beslut om styrelsens första (1) förslag till bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om emission
10. Beslut om styrelsens andra (2) förslag till bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om emission
11. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen skall behandla
12. Stämmans avslutande

Förslag avseende ny bolagsordning
Förslaget till ny bolagsordning föranleds av de föreslagna bemyndigandena att emittera aktier, eftersom kapitalgränserna och gränserna för antalet aktier annars skulle förhindra att beslut om nyemission skall ske i angiven omfattning.

Nuvarande lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital skall lägst vara 500.000 kr och högst 1.600.000 kr
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 160.000.000

Föreslagen lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1.300.000 kr och högst 5.200.000 kr
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 130.000.000 och högst 520.000.000

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägarna med minst 2/3 av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman. Jörgen Brandsvig och Martin Brandsvig, representerande 23 procent av det totala röstetalet i bolaget, kommer att rösta för den föreslagna lydelsen.

Förslag till bemyndigande att fatta beslut om emission (1)
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 25.000.000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall vara 0,40 kr.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägarna med minst 2/3 av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman. Jörgen Brandsvig och Martin Brandsvig, representerande 23 procent av det totala röstetalet i bolaget, kommer att rösta för styrelsens förslag.

Förslag till bemyndigande att fatta beslut om emission (2)
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 25.000.000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas enligt av styrelsen bedömt marknadsvärde för bolagets aktier om emission sker med avvikelse från ak-tieägarnas företrädesrätt.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägarna med minst 2/3 av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman. Jörgen Brandsvig och Martin Brandsvig, representerande 23 procent av det totala röstetalet i bolaget, kommer att rösta för styrelsens förslag.

Handlingar inför stämman
Styrelsens förslag till beslut hålls tillgängliga dels på bolagets hemsida www.bmimpex.se dels hos bolaget på adress Kapplöpningsgatan 5 i Helsingborg, och skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Helsingborg i januari 2010
B & M Impex AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Brandsvig, VD telefon 042-717 35

Kort om BM Impex
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. BM Impex har kontor i Helsingborg och Stockholm med sammanlagt 16 anställda. Bolagets aktier handlas på AktieTorget.