Socialstyrelsen

Nytt från Socialstyrelsen nummer 10/08

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:07 CEST

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen

Kvalitetsindikatorer - vården och omsorgen om äldre personer
Bedömningar av anmälningsplikten samlade
Cancerregistret i fokus i månadens fråga på webben
UPP arrangerar konferens i Umeå
Hälsoskyddskonferens 2009 - dokumentation
Omhändertagande vid kemikalieolyckor

Hämta pdf-version (bäst för utskrift):
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/0D3D222D-3A72-4EAC-B74D-BF78C458DBEE/0/09nytt10.pdf

Glad Påsk och trevlig helg!

Jan Gustafsson

red NyttKvalitetsindikatorer - vården och omsorgen om äldre personer


Socialstyrelsen presenterar i en rapport ett antal nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre personer. Arbetet är en del av regeringsuppdraget som handlar om att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre personer. De områden som behandlas i rapporten är undernäring - identifiera och förebygga, fall - identifiera och förebygga, trycksår - identifiera och förebygga, vård och omsorg i livets slutskede, läkemedelsgenomgångar samt läkemedel förskrivna och uthämtade från apotek. Kvalitetsindikatorerna är ett komplement till de uppgifter som presenteras i Äldreguiden.
Till rapporten


Bedömningar av anmälningsplikten samlade


Vissa verksamheter som kan påverka människors hälsa måste anmälas till kommunens miljönämnd. Reglerna om anmälningsplikten ändrades 2008. Socialstyrelsen har nu samlat sina bedömningar av reglerna på webben. Anmälningsplikten för hälsoskyddsverksamheter regleras i 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-skydd. En grundläggande förändring är att det numera är verksamheter och inte lokaler som anmäls. Sedan de förändrade lydelserna i förordningen började gälla har Socialstyrelsen fått många frågor om vad förändringarna innebär i praktiken. Även om reglerna gällt i över ett år saknas rättspraxis. Därför har Socialstyrelsen tydliggjort bedömningar på ett antal punkter.
Läs mer

Cancerregistret i fokus i månadens fråga på webben


Under rubriken "Månadens fråga" publicerar Socialstyrelsen på webbplatsen en gång i månaden en kort artikel för att uppmärksamma aktuella frågor inom myndighetens verksamhetsfält, men också för att informera om olika studier eller den statistik som vi producerar. Varje år drabbas mer än 50 000 personer av cancer i Sverige, ungefär lika många män som kvinnor. Var tredje person kommer någon gång under sin livstid att få en cancerdiagnos och de flesta av oss har någon i vår omgivning som har eller har haft cancer. För att öka kunskapen om cancer, och därmed möjligheterna att förebygga och behandla cancer, behövs hälsodataregister för statistik och forskning. Vad har vi då lärt oss av Cancerregistret?
Läs mer


UPP arrangerar konferens i Umeå


Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) på Socialstyrelsen inbjuder till konferens i Umeå om förebyggande arbete med barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Konferensen hålls den 11 maj och riktar sig till dig som arbetar med barn och unga i barnhälsovård, förskola, skola, skolhälsovård/elevhälsa, barnhabilitering eller socialtjänst.
För mer information och anmälan

Hälsoskyddskonferens 2009 - dokumentation


Dokumentationen från hälsoskyddskonferensen den 30 mars 2009 för länsstyrelserna finns nu samlad på Socialstyrelsens webbplats.
Syftet med denna årliga konferens är att stärka hälsoskyddet genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan. På konferensen presenterades bland-annat resultat och trender från Miljöhälsorapport 2009. Användandet av rapporten diskuterades. En annan punkt som togs upp var Socialstyrelsens plan för tillsynsvägledning 2009-2012. Två länsstyrelser presenterade också sina planer för tillsynsvägledning. Årets nationella tillsynsprojekt om hygien i förskola togs upp på hälsoskyddskonferensen.
Läs mer


Omhändertagande vid kemikalieolyckor


Vilka är symtomen? Vilka första hjälpen-åtgärder är aktuella? Dessa och hundratals andra frågor om akut prehospitalt omhändertagande besvaras iMyndigheten för samhällsskyddsdatabas, RIB, som bl.a. används av räddningstjänst och ambulans. Socialstyrelsen ochMyndigheten för samhällsskyddhar varit med om att ta fram informationen.
Läs merRedaktör:
Jan Gustafsson
tel: 075-2473818
Ansvarig utgivare:
Merike Palm
ISSN: 1401-716