Socialdepartementet

Bättre koll på vård av äldre

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 12:05 CET

De flesta kommuner och landsting får ta del av de 100 miljoner kronor regeringen avsatt för att stimulera till en bättre vård för de mest sjuka äldre. Pengarna delas ut till de som anslutit sig och börjat registrera i två olika kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

Satsningen ingår i en treårig överenskommelse mellan regeringen och SKL.
-       Vården av de mest sjuka äldre ska vara av bästa kvalitet. Genom kvalitetsregister blir det möjligt att mäta och jämföra resultat av de insatser som görs. Därför är det glädjande att så många kommuner och landsting nu anslutit sig och börjat registrera, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister.
-       Stimulansmedlen har fått precis den önskade effekten. I början av 2010 var ett tjugotal kommuner anslutna till Senior Alert och nu är det 196 och täckningsgraden i Svenska Palliativregistret har fördubblats, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

86% procent av landstingen och 77 procent  av kommunerna får nu del av prestationsersättningen på 100 miljoner för deltagande i något av eller båda kvalitetsregistren.

Med Senior Alert ges stöd till ett förebyggande arbetssätt genom att risk för fall, trycksår och undernäring bedöms och dokumenteras på ett samlat sätt. Kvalitetsregistret ger också stöd för dokumentation av vilka åtgärder som sätts in och att uppföljning av resultatet görs.
Även intresset att registrera i Svenska Palliativregistret har ökat påtagligt under året och i dag deltar nästan samtliga kommuner. I december 2010 nådde 210 kommuner och 17 landsting det uppsatta målet att registrera 40 procent eller fler dödsfall i Svenska palliativregistret. Syftet med registret är att säkerställa att alla människor får en värdig död.
Regeringen och SKL har nyligen beslutat om en ny överenskommelse för 2011 som bland annat. innebär att ytterligare 100 miljoner kronor fördelas om ett år i förhållande till uppnådda mål i förbättringsarbetet.

Mer om registren: www.palliativ.se samt www.senioralert.se
Hela fördelningen av pengarna: Se bifogad pdf

Kontakt:
Irene Tinglöv
pressekreterare
hos SKL
08-4527101


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65