Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre planering krävs för framtidens äldrevård

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:37 CEST

- Det ökande antalet äldre kräver bättre planering för boendet i framtiden, säger Peter Persson, ordförande i Svenska Kommunförbundets socialberedning. För att klara en bra äldreomsorg i framtiden måste vi tänka nytt. Vi måste bland annat satsa mer på förebyggande insatser och ett mer generellt stöd till de äldre.

I dag presenteras en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, Aktuellt om äldreomsorgen. I rapporten redovisas statistik från SCB, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting fram till 2004.

Rapporten visar bl a att antalet äldre som beviljats hemtjänst har ökat med 3 procent från 2003 till 2004. Antalet hemtjänsttimmar har också ökat under samma period med 5 procent. Det är de allra äldsta (80 år och äldre) som får mer hjälp från hemtjänsten för att kunna bo kvar hemma den sista tiden i livet. Under 2004 har drygt 130 000 äldre beviljats hemtjänst.

Antalet äldre i särskilda boenden har minskat med drygt 4 000 personer, men korttidsboendet har ökat. Kommunerna ger stöd med t ex bostadsanpassning, hemsänd mat, trygghetslarm, "Fixar-Malte osv, för att man ska kunna bo kvar hemma. Korttidsboendet har ökat med 6 500 vårddygn sedan 2003. Vilket innebär att många får en plats en kortare tid när det finns extra behov av stöd och för att anhöriga ska få avlastning.

Andelen heltidsanställda har ökat till 44 procent 2004 genom att allt fler deltidsarbetande utökar sin arbetstid. Sjukfrånvaron har minskat, framförallt när det gäller nya sjukskrivningar.

Kostnaden för äldreomsorgen uppgick 2004 till nästan 80 miljarder kronor varav merparten finansierades av skatter och generella bidrag från staten.

1,5 miljoner av Sveriges befolkning är idag 65 år och äldre (ca 17 procent). Antalet och andelen äldre ökar de närmaste decennierna. Kraven på äldreomsorg liksom kostnader kommer att öka, samtidigt som andelen förvärvsarbetande kommer att minska.

- Vi måste nu planera för en bra äldreomsorg i framtiden, säger Peter Persson. Vad ska samhället tillhandahålla och vad ska individen själv ta ansvar för? Det behövs en rejäl diskussion om vilka krav som kan ställas på samhällsplanering, bostäder och servicetjänster som passar när man blir äldre.

För mer information: Avd. för vård och omsorg,
Sektionschef Margaretha Spjuth, tfn 08-452 77 98, mobil 070-319 77 98, margaretha.spjuth@skl.se,
Utredare Irene Lindström, tfn 08-452 77 91, mobil 070-601 54 00, irene.lindstrom@skl.se

Läs mer i rapporten (pdf-fil)
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=18123&FileID=88257&NAME=akt%5Faldre%5F2005.pdf

Bifogade dokument
Aktuellt om äldreomsorgen (pdf-fil)
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=18123&FileID=88257&NAME=akt%5Faldre%5F2005.pdf