Landstinget i Jönköpings län

Bättre resultat än budget för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:28 CET

Landstingets bokslut för 2010 visar ett positivt resultat på 395 miljoner kronor. Det är 234 miljoner bättre än budget.

Det finns flera förklaringar bakom det goda resultatet, bland annat ett statligt konjunkturstöd på 140 miljoner kronor, som bara betalades ut 2010, och 60 miljoner kronor som inte använts som planerat 2010.

– Resultatet visar att vi har en långsiktigt stark ekonomi som bekräftar den finansiella bedömning som vi tidigare gjort för de närmaste åren, säger Landstingets ekonomidirektör Stefan Schoultz. Resultatet ger oss förutsättningar att redan 2011 pröva resursförstärkning inom vissa områden som beskrivs som angelägna behov i flerårsplanen för 2012–2013.

Fler ST-tjänster

Ett sådant område är specialistläkare under utbildning (ST).
– Det är långsiktigt viktigt att tillgodose behovet av specialistutbildade läkare, säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr. När nu de finansiella förutsättningarna finns kommer vi att föreslå fler ST-tjänster inom de verksamheter och specialiteter där det råder brist.

Bra verksamhet

– Landstinget har en bra verksamhet till låga kostnader, konstaterar landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson, Moderaterna. I Öppna jämförelser, som jämför den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, placerar sig Landstinget i Jönköpings län på första plats när alla områden vägs samman till ett totalindex.

Landstingets mål

Verksamhetens mål följs upp regelbundet genom olika mätetal. Målen är ofta högt ställda. I december nåddes 55 procent av dem och 18 procent nåddes delvis. Som exempel kan nämnas att måluppfyllelsen är hög inom flera viktiga områden, bland annat patientsäkerheten.

I årsredovisningen, som presenteras för landstingsstyrelsen i mars, redovisas hur väl samtliga mål nås.
– I avvaktan på årsredovisningen kan ändå sägas att verksamheten utvecklas bra, fortsätter Peranders Johansson. Det framgår bland annat av en produktivitetsförbättring på cirka sju procent och Landstingets goda resultat för tillgänglighet.

Del av kömiljarden

Tillsammans med tre grannlandsting nådde Landstinget i Jönköpings län villkoren för att få del av statens så kallade kömiljard. En rad specialiteter, bland annat cancervård, ortopedi, ögonsjukvård och barn- och ungdomspsykiatri, har korta väntetider till första besöket. Väntetiderna är längre inom allmänkirurgi och urologi, och för operation och behandling var situationen 2010 svår inom de flesta specialiteter.

Vårdvalet

En stor händelse under 2010 var införandet av vårdval, som innebar att Landstinget godkände och skrev kontrakt med 51 vårdcentraler. 20 av dem var helt nya och de ägs och drivs av privata vårdgivare. Vårdcentralerna Bra Liv är samlingsnamn för de 31 vårdcentraler som ägs och drivs av Landstinget.

Medarbetarna

Landstinget har 9 670 anställda. Omräknat i begreppet årsarbetare blir det 8 380.

De senaste fem åren har antalet årsarbetare ökat med 330, men under hösten minskade antalet. Det har bland annat sin förklaring i att en del medarbetare inom Landstinget bytte till privata vårdcentraler i samband med vårdvalet. Antalet årsarbetare ligger nu på ungefär samma nivå som 2009.

Landstingets bokslut för 2010 finns som handling till landstingsstyrelsens sammanträde 22 februari 2011: Se punkt 3: Månadsuppföljning 20101 - helår

Kontakt

  • Ekonomidirektör Stefan Schoultz, 070-538 40 80
  • Landstingsdirektör Agneta Jansmyr, 0730-92 40 70
  • Landstingsråd Peranders Johansson, Moderaterna, 070-567 40 12