Näringsdepartementet

Bättre resultat för statligt ägda företag

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 15:22 CEST


Under första halvåret 2010 ökade intäkterna med 20 procent för de statligt ägda företagen samtidigt som resultatet före skatt ökade med 42 procent.
Intäkterna ökade under det första halvåret 2010 med 20 procent, från 165,0 till 197,6 miljarder kronor. Intäktsökningarna förklaras bland annat av ökade intäkter för Vattenfall, som stod för drygt 6o procent av de sammanlagda intäkterna i de statligt ägda företagen. LKAB fortsatte att redovisa stora intäktsökningar jämfört med föregående år. LKAB:s intäkter ökade under perioden från 4,0 till 12,7 miljarder kronor. Under perioden har de nybildade företagen Infranord och Swedavia påverkat omsättningen positivt med 2,1 respektive 1,1 miljarder kronor.

Resultatet före skatt ökade med 42 procent, från 24,7 till 35,2 miljarder kronor. Resultatet efter skatt ökade med 38 procent från 19,8 till 27,5 miljarder kronor. LKAB redovisade kraftigt förbättrat resultat efter skatt jämfört med samma period föregående år, från -222 miljoner kronor till 4,7 miljarder kronor. Vattenfall redovisade lägre resultat efter skatt, en minskning från 10,7 miljarder kronor till 9,0 miljarder kronor.

Bruttoinvesteringarna ökade med 39 procent till 36,4 (26,2) miljarder kr under första halvåret. Huvuddelen av investeringarna är hänförliga till Vattenfall och LKAB som fortsätter sina stora investeringsprogram. Akademiska Hus, Svenska Spel samt de nybildade företagen Infranord och Swedavia påverkade också investeringarna positivt.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav (TeliaSonera, Nordea Bank och SAS) minskade med 6 procent under första halvåret 2010, från 147,2 miljarder till 137,9 miljarder kronor.

Regeringskansliets Delårsrapport januari-juni 2010 för företag med statligt ägande finns att hämta på: www.regeringen.se/naring

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 57 företag, varav 43 ägs helt och 14 tillsammans med andra. Tre företag är börsnoterade.

Jenny Didong
Enheten för statligt ägande
08-405 34 50
070-295 02 44

Gustaf Engquist
Enheten för statligt ägande
08-405 42 78
076-792 57 03