Näringsdepartementet

Bättre säkerhet för trafikanter i vägtunnlar

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:26 CET

Regeringen har idag beslutat om en proposition som innehåller förslag till en ny lag om säkerhet i vägtunnlar. Propositionen är ett led i genomförandet av EG-direktivet om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet. Lagen föreslås omfatta även tunnlar längre än 500 meter utanför det transeuropeiska vägnätet, men då bara sådana som projekteras efter lagens ikraftträdande.

Tunnlar ska enligt den föreslagna lagen uppfylla vissa föreskrivna säkerhetskrav. För varje tunnel ska det finnas en tillsynsmyndighet, tunnelmyndighet. Under alla skeden - projektering, byggande och drift - ska det finnas en ansvarig tunnelhållare. Tunnelhållaren ska utse en oberoende säkerhetssamordnare. Årliga övningar i räddningsinsatser ska genomföras. Det införs särskilda krav på rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud. Den föreslagna lagen innehåller bara övergripande regler. Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela de mer detaljerade föreskrifter som behövs för genomförande av direktivet.

Regeringen föreslår också att det inte ska krävas tillstånd för allmän kameraövervakning för trafikövervakning som tunnelhållare utför i tunnlar.

Lagarna föreslås träda i kraft den första juli 2006.

- Svenska tunnlar har generellt sett en hög säkerhetsnivå. Genom de nya reglerna ger Sverige sitt bidrag till de europeiska strävandena att uppnå en enhetlig, stabil och hög skyddsnivå för trafikanter i vägtunnlar, säger infrastrukturminister Ulrica Messing. De nya gemensamma reglerna minskar riskerna för framtida bränder och andra olyckor i de europeiska tunnlarna.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Pontus Söderström
Rättssakkunnig
08-405 35 94