Miljödepartementet

Bättre tillgänglighet för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:25 CEST

Regeringen beslutade idag att förbättra tillgängligheten och delaktigheten för funktionshindrade i samhället. Beslutet innebär att regeringen ställer sig bakom Boverkets förslag om föreskrifter för att få bort enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, bristande skyltning och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas. Exempel på sådana åtgärder är att ramper, dörröppnare och kontrastmarkeringar installeras. Även brister på lekplatser ska åtgärdas. Föreskrifterna kommer att gälla allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde.
- Dagens beslut innebär att Sverige nu tar ett viktigt steg för att uppnå målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det gäller särskilt målet om full delaktighet i samhällslivet, säger miljöminister Lena Sommestad samt barn- och familjeminister Berit Andnor.

Föreskrifterna finns på:http://www.boverket.se/ Gå vidare till rubriken Bygga, Förbättringskrav och därefter Enkelt avhjälpta hinder.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Anna Sander
Departementsråd
08-405 21 46