Länsstyrelsen i Stockholms län

Bättre uppföljning av barn i familjehem

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 09:33 CEST

Länsstyrelsen granskade 2002 kommunernas uppföljning av barn som placerats i familjehem i Stockholms län. Brister konstaterades på flera håll. En ny uppföljning av de elva kommuner och stadsdelar där bristerna var störst visar på tydliga förbättringar. Men fortfarande finns det problem kvar som måste åtgärdas.

Barn och ungdomar som är placerade i familjehem hör till de mest utsatta barnen i vårt samhälle. Enligt lagen ska socialtjänsten ta reda på barnets behov, göra en plan för hur vården ska utformas och noga följa upp den. Socialtjänsten är skyldig att låta barnen komma till tals och ta hänsyn till deras åsikter. Minst en gång i halvåret ska man ta ny ställning till om familjehemsplaceringen fortfarande behövs. Om barnen varit i familjehem i mer än tre år ska kommunen överväga om vårdnaden ska flyttas över från de biologiska föräldrarna till familjehemmet.

Länsstyrelsen gjorde 2002 en kartläggning av hur kommunerna i Stockholms län lever upp till lagens krav. En ny fördjupad granskning av elva kommuner/stadsdelar visar på en positiv utveckling, bland annat genom följande resultat:

* De flesta barn har idag en vårdplan. I sju av elva kommuner har alla barn vårdplan, vilket bara gällde tre kommuner 2002.
* Socialtjänsten har övervägt eller omprövat familjehemsplaceringen varje halvår för 72 procent av barnen jämfört med 40 procent av barnen 2002.
* 79 procent av barnen har haft enskilda samtal med socialsekreterare jämfört med 63 procent 2002.

Men fortfarande finns brister. Barnens behov behöver synliggöras bättre i vårdplanerna. Deras hälsa, sociala beteende, skolgång och relationer till anhöriga måste belysas. Barnets och föräldrarnas delaktighet ska också framgå bättre av vårdplanerna. Överväganden om överflyttning av vårdnaden till familjehemmet från de biologiska föräldrarna sker inte i tillräcklig utsträckning.

De elva kommuner och stadsdelar som omfattas av den förnyade granskningen är Ekerö, Norrmalm, Nynäshamn, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vantör och Värmdö.

Ladda ned uppföljningen "Familjevård i utveckling" (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/S/faktablad/Familjevard%20i%20utveckling.pdf

För mer information kontakta:
Solveig Freby, socialavdelningen, tfn 08-785 40 75

Länsledningens stab
Information
tel: 08-785 40 00 (växel)
e-post: info@ab.lst.se