Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre upphandlingar och uppföljningar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 16:18 CET

Nu ökar Sveriges Kommuner och Landsting tempot i arbetet med att stödja medlemmarna i att göra upphandlingar liksom att följa upp verksamheterna för att säkerställa kvalitén.

– Som medborgare måste man känna sig trygg med att den vård och omsorg vi får är säker och trygg, alldeles oavsett utförare. Brister i uppföljningar måste åtgärdas, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Under det senaste året har tjänstemän från SKL fört diskussioner med kommun- och landstingsföreträdare över hela landet och det finns brister i kontroll och uppföljning av verksamheter som man är väl medveten om och vill få stöd för att förbättra.

Det gäller speciellt i verksamheter som drivs i olika valfrihetssystem inom exempelvis förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Alla medborgare ska få den kvalitet som kommunerna och landstingen beställt och betalat med skattepengar. För att säkra välfärdens kvalitet jobbar SKL med att ta fram hjälpmedel, till exempel ett självgranskningsinstrument. Med hjälp av det kan man kontrollera om man som kommun eller landsting uppfyller kraven på uppföljning och kontroll, att allmänheten har insyn, att verksamheterna drivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, att den interna kontrollen är tillräcklig, att verksamheterna drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt och att fusk och oegentligheter elimineras. Det kommer att bli klart för användning i början av nästa år.

Det är bara en del i arbetet med bättre system för upphandling, uppföljning och styrning som blir en prioriterad fråga för SKL under 2012.

– Vi har också redan haft en rad seminarier och utbildningar i ledarskap, kvalitetsutveckling och att arbeta med valfrihetssystem. Flera hundra tjänstemän från olika verksamheter i hela Sverige har deltagit, säger Håkan Sörman.

Om tre veckor samlas åter ett antal tjänstemän för att under en dag diskutera hur välfärden kan kvalitetssäkras. Under nästa år fortsätter SKL med liknande seminarier.

Mer arbete med kvalitetsutveckling:

Bättre liv för sjuka äldre

SKL stimulerar och stödjer medlemmar att införa ett förebyggande arbetssätt genom rapporteringar i två kvalitetsregister (medlemmarna får prestationsersättning i förhållande till deltagande i registren); Senior Alert och palliativregistret. Det ger tydliga underlag till beställaren hur enheterna arbetar med att förebygga skador och missförhållanden och ger underlag för kvalitetsbedömning i vissa aspekter.

Bättre stöd till utsatta barn

Upphandling och uppföljning av HVB – skrift med handfast kunskap och checklistor. En praktisk vägledning när kommuner ska upphandla hem för vård och boende för unga.
Modell för risk och händelseanalys – ny skrift som innehåller ett konkret verktyg för att kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. 

Missbruks och beroendevård

Inom ramen för SKL:s satsning Kunskap till praktik har en modell för hur brukare, eller före detta brukare får verksamhetens uppdrag att granska densamma. Kommer att presenteras vid en konferens i slutet av november.