Finansdepartementet

Bättre utsikter för tillväxten och arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 11:29 CET

Svensk ekonomi utvecklas starkare än väntat. Uppgången i arbetslösheten förutses stanna av tidigare för att sedan minska snabbare de kommande åren. Arbetslösheten närmar sig därmed den nivå den låg på innan finanskrisen startade. Det framgår av Finansdepartementets nya prognos som presenterades av finansminister Anders Borg i dag.

- De positiva beskeden är en viktigt signal om att Sverige ser ut att klara sig något bättre genom krisen än många andra länder. Samtidigt måste fokus i politiken vara att fortsätta hantera krisen och krisens ofärd för vissa grupper samt att ytterligare säkra att arbetslösheten sjunker och att fler kommer i arbete och inte fastnar i långvarig arbetslöshet, sade Anders Borg.

Kraftiga finans- och penningpolitiska stimulansåtgärder och starka offentliga finanser har bidragit till att oron har minskat och framtidsutsikterna har förbättrats bland hushåll och företag. Sammantaget bedöms BNP i Sverige öka med 3,0 procent 2010, vilket är 1 procentenhet högre än prognosuppdateringen från november.

Utsikterna för svensk arbetsmarknad har förbättrats. Starka offentliga finanser gör att Sverige inte står inför en period med åtstramningar som riskerar att dämpa sysselsättningen. Därmed skiljer sig Sverige från många EU-länder. Den starkare inhemska efterfrågan leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar, främst i tjänstebranscher. Därtill förefaller arbetsmarknaden fungera bättre än väntat. Arbetslösheten bedöms bli 9,5 procent 2010, jämfört med 10,7 procent i prognosuppdateringen i november. År 2014 väntas arbetslösheten vara 6,6 procent, vilket är nära de arbetslöshetsnivåer som rådde före krisen.

De offentliga finanserna väntas stärkas ytterligare i takt med att prognosen för tillväxt och arbetsmarknad revideras upp.

- Starkare offentliga finanserna gör att Sverige snabbare går tillbaka till balans och överskott. Därmed kan ett reformutrymme eventuellt uppstå, sade Anders Borg.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36