Regionförbundet Örebro

Bättre vård för de mest sjuka äldre gav länet 46 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:18 CET

Vården till de mest sjuka äldre har blivit betydligt bättre, för detta betalar socialdepartementet ut 46 miljoner kronor till kommunerna och landstinget i Örebro län. Detta kan jämföras med de 11,6 miljoner som länet fick förra året för motsvarande arbete. I riket kommer länet tvåa bland dem som gjort störst förbättringar sett till antalet invånare som är 65 år eller äldre. Lekeberg och Laxå är två av kommunerna i landet som får mest ersättning i relation till antalet invånare som är 65 år eller äldre.

- Det är mycket positivt att vi går åt rätt håll, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsen ordförande. Vi tillhör nu de län som lyckas bäst med att ge en god och trygg vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Vi kommer nu att fortsätta utveckla vården i nära samverkan med länets kommuner för de äldres bästa.

- Vi har tillsammans i länet arbetat hårt och målinriktat för att förbättra vården för våra mest sjuka äldre. I vår region har vi en lång erfarenhet av samarbete och samverkan mellan kommuner och landsting. Vår klara förbättring ser jag som ett uttryck för höga gemensamma ambitioner att göra livet och vården bättre för våra mest sjuka äldre, säger Björn Eriksson (S), vice ordförande i Regionförbundets styrelse.

Att kunna åldras i trygghet och ha självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg är målet för satsningen. Resultaten visar att Örebro läns kommuner och landsting har gjort stora framsteg i att utveckla vården för de mest sjuka äldre. Satsningen gör skillnad och leder till att allt fler äldre:

  • får den vård de behöver, där de behöver den och inte behöver bli inlagda på sjukhuset i onödan
  • inte utsättas för en vårdskada som går att förebygga
  • inte får olämpliga läkemedel i samma omfattning som tidigare
  • får en god demensvård
  • får en god vård i livets slut.

- Jag är glad över att vi i vårt län har nått de flesta av de högt satta nationella målen 2013. Framför allt är det en effekt av bättre samverkan mellan landsting och kommuner. Våra goda resultat i år, som är bland de allra bästa i landet, har åstadkommits genom en mängd olika åtgärder som koordinerats via två gemensamma projekt på Regionförbundet, Pallert och ViSam, och där många chefer och medarbetare inom landsting och kommuner bidragit med värdefulla insatser, säger Mats Björeman, medicinsk rådgivare inom Örebro läns landsting.

Total betalas 915 miljoner kronor ut i landet för åtgärder som har förbättrat vården. Lekeberg och Laxå tillhör de kommuner som får mest pengar per invånare som är 65år och äldre. De får mellan cirka 760 och 800 kronor per invånare som är 65 år och äldre, snittet för kommunerna i landet ligger på cirka 350 kronor. Örebro län är också ett av de län som sammantaget får mest ersättning, både sett i total summa pengar och summa per invånare som är 65 år och äldre.

- Det är otroligt glädjande att vi har lyckats förbättra vården för de mest sjuka äldre på ett så påtagligt sätt. Att vi får en så hög ersättning och att vi ligger bra till i relation till landet i övrigt är ett kvitto på det, säger Margit Gehrke Flyckt, projektledare för sammanhållen vård och omsorg på Regionförbundet Örebro.

För att förbättra vården för de mest sjuka äldre invånarna i landet har regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommit överens om att en prestationsbaserad ersättning ska betalas ut till landets kommuner och landsting. Socialstyrelsen har sedan haft regeringens uppdrag att bedöma om kommunerna och landstingen har uppnått kraven för att få ersättning.

Det finns två typer av krav för att få ta del av ersättningen. Dels grundläggande krav som måste uppfyllas och dels resultatbaserade ersättningar.

Man har kunnat få ersättning om uppsatta mål har nåtts inom följande områden:

  • Preventivt arbetssätt
  • God vård vid demenssjukdom
  • God läkemedelsbehandling för äldre
  • God vård i livets slut
  • Sammanhållen vård och omsorg – undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar.

Årets ersättningar är en del av ett systematiskt förbättringsarbete som har pågått sedan 2010. Ersättningarna används för att öka kommunernas och landstingens engagemang i kvalitetsarbetet genom bland annat användning av kvalitetsregister och åtgärder för att förbättra uppföljning och utveckling. Kraven för att få ta del av de prestationsbaserade ersättningarna har skärpts och blivit fler över tiden. Avsikten är att den ersättning som betalas ut ska användas till fortsatta förbättringar inom de berörda områdena.


Ersättningens fördelning i Landet

Län

Ersättning per invånare >64 år i länet

Befolkning >64 år

Total ersättning till länet

Gävleborgs län

831 kr

62433

51 893 202 kr

Örebro län

789 kr

58185

45 920 987 kr

Gotlands län

776 kr

12972

10 063 420 kr

Kalmar län

660 kr

54848

36 194 286 kr

Jämtlands län

652 kr

27935

18 215 741 kr

Västerbottens län

629 kr

51527

32 420 274 kr

Värmlands län

581 kr

61691

35 845 155 kr

Dalarnas län

575 kr

62780

36 084 879 kr

Västmanlands län

556 kr

53703

29 861 138 kr

Stockholms län

536 kr

327283

175 275 840 kr

Blekinge län

509 kr

34777

17 706 804 kr

Kronobergs län

487 kr

38269

18 638 105 kr

Uppsala län

475 kr

59592

28 298 070 kr

Västernorrlands län

473 kr

55085

26 065 507 kr

Västra Götalands län

459 kr

298439

136 979 712 kr

Östergötlands län

451 kr

85355

38 531 261 kr

Hallands län

422 kr

62297

26 265 115 kr

Skåne län

403 kr

239298

96 538 068 kr

Norrbottens län

319 kr

54842

17 518 768 kr

Jönköpings län

295 kr

68098

20 062 603 kr

Södermanlands län

282 kr

58874

16 621 068 kr

Summa total ersättning landet

915 000 003 kr

Ersättningens fördelning i länet

Huvudman

Ersättning 2012

Ersättning 2013

Askersund

2 099 370 kr

1 531 994 kr

Degerfors

183 167 kr

1 239 433 kr

Hallsberg

146 313 kr

1 824 469 kr

Hällefors

55 087 kr

1 332 249 kr

Karlskoga

985 843 kr

3 764 008 kr

Kumla

511 038 kr

2 073 244 kr

Laxå

121 559 kr

1 159 052 kr

Lekeberg

317 499 kr

1 152 107 kr

Lindesberg

214 382 kr

2 558 712 kr

Ljusnarsberg

183 260 kr

847 835 kr

Nora

125 709 kr

1 293 124 kr

Örebro

2 858 106 kr

13 037 346 kr

Örebro läns landsting

3 864 595 kr

14 107 414 kr

Summa länet

11 665 928 kr

45 920 987 kr

För kommentarer
Marie-Louise Forsberg-Fransson (s),landstingsstyrelsens ordförande
Telefon: 019-602 74 09

Björn Eriksson (S), vice ordförande i regionstyrelsen
Telefon: 070-212 30 71


För mer information
Margit Gehrke Flyckt, Projektledare Sammanhållen vård och omsorg, Regionförbundet Örebro
Telefon: 019-602 63 07
E-post: margit.gehrke-flyckt@regionorebro.se

Mats Björeman, medicinsk rådgivare, Örebro läns Landsting
Telefon: 070-215 32 20
E-post: mats.bjoreman@orebroll.se

Peter Ranki, Pressinformatör, Regionförbundet Örebro
Telefon: 019-602 63 35
E-post: peter.ranki@regionorebro.se

Sten Lundberg, Pressansvarig, Örebro läns Landsting
Telefon: 019 – 602 7358
E-post: sten.lundberg@orebroll.se


Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.