Bahnhof Internet AB

Bahnhof: Bahnhofs kvartalsrapport 1

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 11:11 CEST

 

(Aktietorget: BAHN B)

Vinstökning: 58% (jämfört Q1/-08)
Omsättning: 39,5 Mkr
Prognos 2009: Vinst 12,5 Mkr

Kvartal januari - mars 2009 i sammandrag
• Omsättningen uppgick till 39,5 Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 1,8 Mkr Stabil tillväxt och förbättrad lönsamhet
• Vinsten för perioden den första januari till och med sista mars 2009 ökade med 58 procent jämfört med samma period år 2008 (Q1/-08). msättningsökningen för samma period var 47 procent - från 26,9 Mkr till 39,5 Mkr.
• Vinsten (EBIT) för det första kvartalet år 2009 förbättras med ca 14 procent jämfört med det sista kvartalet 2008 (från 2,2 Mkr till 2,5 Mkr).
• Orderingången är fortsatt god för samtliga affärsområden. På privatmarknaden växer bolaget med 2900 nya nettokunder till en volym om 49.500 kunder (varav 46.500 I segmentet öppna nät). På företagssidan följer tillväxten utsatt budget, men carriertjänsterna har nu på allvar etablerat sig som en ny gren av verksamheten.
• Prognosen för helåret år 2009 (med en omsättning på 163 Mkr och en vinstmarginal på minst 7 procent) ligger fast, och är fortsatt försiktigt angiven.

Verksamheten i korthet
Det är fortsatt stor efterfrågan på Bahnhofs tjänster. Den ekonomiska krisen har inte påverkat bolaget annat än ytterst marginellt. Riskexponeringen är liten. Bahnhofs största kund på företagssidan svarar endast för 1,2 procent av den totala omsättningen. Bolaget uppfyller utsatta mål och budget, utvecklingen är stabilt positiv.


Privatmarknad
I slutet av kvartalet genomförs vissa prishöjningar för privattjänsterna inom segmentet öppna stadsnät - målet har varit att eftersträva en mer homogen prisbild för samtliga tjänster. Marginalerna kommer därför att förbättras ytterligare under det andra kvartalet.

Bahnhofs prissättning på konsumentmarknaden är trots det fortsatt låg i förhållande till slutna nät som t.ex. Comhem, Telia eller andra liknande alternativ (vilket framgår i oberoende jämförelser mellan olika bolag via Post och Telestyrelsens tjänst - "Telepriskollen.SE").

Under andra kvartalet kommer ett paketerbjudande att lanseras i partnerskap med Canal Digital. Tjänsten lanseras som ett paketerbjudande med TV, telefoni och bredband (för 198 kronor per månad till slutkunder - udden är riktad mot Telias paket som är 100 kronor dyrare per månad för kunden).

Ökad efterfrågan på kapacitetstjänster

Bahnhof fortsätter att ta marknadsandelar inom segmentet IP-kapacitet till mindre och mellanstora operatörer. Bakgrunden är Bahnhofs nya våglängdsnät, där målet är att genomföra en inbrytning, i förhållande till de alternativ som tidigare varit tillgängliga.

Strategin är att sänka priserna på större kapacitetslänkar ordentligt jämfört med andra alternativ. Glädjande nog är intresset mycket stort. Det har träffats ett antal affärer. Dessutom har Bahnhof knutit intressanta allianser med andra nätägare - vilket redan öppnat brohuvuden på ett stort antal nya orter.
Datahallar och serverhosting
Affärsområdet har de starkaste marginalerna i bolaget. Bahnhofs flaggskepp - datahallen Pionen - är en motor i den fortsatta försäljningen. Pionen har haft en närmast magnetisk förmåga att locka till sig intressanta möjligheter och nya kunder. Bahnhof följer för affärsområdet helt den utsatta planen och verksamheten är stabilt god.


Händelser efter kvartalets slut
Huvudägaren KN Telecom AB har under en längre tid utlova en spridning av Bahnhof-aktierna till flera ägare. Syftet är att få en livaktigare handel och en större likviditet i aktien, vilket till exempel kan vara värdefullt vid förvärv.

Spridningen genomförs under april (i samarbete med Aktieinvest) och det är möjligt att teckna sig för aktier till ett fast pris om 6.50 kr till och med slutdatum den 24 april.

Efterfrågan har varit mycket stor och den utsatta posten är vid tidpunkten för publicering av kvartalsrapporten med bred marginal övertecknad. Huvudägaren överväger därför att sätta ut ytterligare ett par procent för spridning (med samma villkor och tidsram, 24 april, som slutdatum).


Trafikmönster
Den 1:a april infördes I Sverige IPRED-lagen som ger utökade möjligheter för upphovsrättsinnehavare att lagföra illegala fildelare. Bahnhof ser precis som andra operatörer ut att påverkas av detta genom en nedgång i trafiken. Bolagets trafikmönster avviker inte från andras, kapaciteten har minskat. Sannolikt beror detta på den nya lagstiftningen.

Det ekonomiska effekterna av IPRED gynnar Bahnhof kortsiktigt. De rörliga kostnaderna för IP-transit och för internetkapacitet ser preliminärt ut att sjunka drastiskt. Investeringsbehovet i hårdvara för att möta en ständigt ökad trafik har också minskat.

Bolaget följer gällande lagstiftning och tar fasta på Lagen om elektronisk kommunikation (avseende bland annat hantering av kund- och trafikuppgifter).


VD har ordet
Det känns roligt att i dessa tider kunna leverera en mycket positiv rapport om verksamheten. Bahnhof följer den uppgjorda planen och vi överträffar vår egen uppgjorda budget.

Min bedömning är att vi med marginal kommer att uppfylla de prognoser vi har utfäst oss för år 2009.

Bahnhof har dessutom realistiska förutsättningar att landa de större och bredare femårsmålet om en halv miljard i omsättning med en vinstmarginal på omkring 10 procent.

I och med att bolaget nu får ett mycket stort antal nya ägare kommer handeln med aktier att bli mer livaktig framöver. Det är en välbehövlig vitamininjektion som kommer att ge en helt annan skjuts i handeln.

Jag ser ägarspridningen som ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta expansionen. Flera mindre bolag som inte tidigt sett om sitt hus befinner sig i trångmål. Jag är övertygad om att det bland dessa objekt finns friska grenar som kan införlivas och få full utväxling med ökad värdetillväxt i Bahnhof. Tiden talar för oss och vi väntar ut intressanta möjligheter.

Till sist några ord om mitt och bolagets ställningstagande för personlig integritet och ett fritt och öppet Internet.

I år kommer Bahnhof att fira 15 år som ISP. Det gör oss till Sveriges äldsta Internetoperatör. Jag har i någon mån formats av detta. När vi började var det få som ens kände till ordet "Internet". Jag ser framtida möjligheter i teknikens utveckling och välkomnar entreprenörskap och nya tjänster.

Jag vill också värna individen mot övervakning och massavlyssning. Det är fantastiskt roligt att så många delar vår inställning. Detta är också en viktig profilfråga för vårt varumärke som attraherat många nya företags- och privatkunder.


Stockholm 2009-04-17

Jon Karlung, VD
Bahnhof AB (Publ)