Statistiska centralbyrån, SCB

Balansstatistik - Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder, 3:e kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:51 CET

För graf vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284555.aspx

Företagens användning av derivat minskar

De icke-finansiella företagens användning av derivat, som ökade dramatiskt under finanskrisen, har nu återgått till en mer normal nivå. Under tredje kvartalet 2009 ökade företagens placeringar i obligationer, liksom upplåningen genom emittering av företagsobligationer.

Dramatisk utveckling av finansiella derivat

Företagens användning av finansiella derivat har utvecklats på ett dramatiskt sätt sedan finanskrisen inleddes.

Redan under första kvartalet 2008 kunde man konstatera att de icke-finansiella företagen ökade sin användning av derivat.  Den stora uppgången kom dock under fjärde kvartalet 2008. Då ökade marknadsvärdena för derivat på tillgångssidan med 90 procent och för derivat på skuldsidan med 40 procent jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2007, var ökningen ännu större: mer än 200 procent på tillgångssidan och 130 procent på skuldsidan.

Första kvartalet 2009 kom vändningen för derivaten på tillgångssidan. Det dröjde till andra kvartalet innan derivaten på skuldsidan började minska jämfört med närmast föregående kvartal. Tredje kvartalet 2009 fortsatte nedgången av företagens placeringar i finansiella derivat. Nu började även tillväxttakten på årsbasis att mattas av eftersom nivåerna sjönk. På tillgångssidan låg nivån på derivat för tredje kvartalet 2009 cirka 15 procent högre än ett år tidigare, medan nivån på skuldsidan låg cirka 10 procent högre än tredje kvartalet 2008.

Finansiella derivat består av exempelvis terminer och optioner och används i många fall för att minska den påverkan som valutakurs- och ränteförändringar kan få på ett företags ekonomi. Den stora uppgången i derivat hos de svenska icke-finansiella företagen förra vintern kan delvis bero på att den svenska kronan under denna period hade en svag utveckling.

Obligationer ökar

Ett finansiellt instrument som, tvärt emot derivaten, påverkades negativt av finanskrisen var obligationer, det vill säga värdepapper med lång löptid. Företagens placeringar i obligationer minskade under hela 2008, men har under tredje kvartalet 2009 stigit till nivåer betydligt över åren före krisen. De icke-finansiella företagens tillgångar i form av obligationer ökade under tredje kvartalet 2009  med 40 procent jämfört med föregående kvartal.  Även jämfört med tredje kvartalet 2008 var ökningen av företagens placeringar i obligationer 40 procent.

Nivåerna på företagens upplåning via företags¬obligationer har också stigit till högre nivåer än före finanskrisen. Till skillnad från tillgångssidan inleddes dock ökningen på skuldsidan redan under  tredje kvartalet 2008. Obligationslånen låg under tredje kvartalet 2009 på en nivå som var 30 procent högre än för ett år sedan. Den del av upplåningen som var från utlandet låg hela 40 procent högre än för ett år sedan.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande publiceras 2010-03-25 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Barbro von Hofsten
Tfn 019-17 67 24
E-post barbro.vonhofsten@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.