Fastighets AB Balder

Balder offentliggör tillägg till erbjudandehandling

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 10:02 CEST

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller i USA, Australien, Japan, Sydafrika eller Kanada. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") offentliggör tillägg till tidigare offentliggjord erbjudandehandling avseende Balders erbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) ("Din Bostad").

Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att styrelsen för Din Bostad den 23 juli 2009 offentliggjorde sitt uttalande avseende Balders erbjudande. Tillägget innehåller även den så kallade fairness opinion som Din Bostads styrelse har inhämtat från Catella Markets AB.

Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt i elektroniskt format på www.fi.se, www.balderfast.se och www.swedbank.se/prospekt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29


Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juli 2009 kl 10.00

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balderfast.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2009 ett verkligt värde om 7,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.