Fastighets AB Balder

Balder stormar fram, köper sex vindkraftverk!

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 10:36 CET


Vår satsning på förnyelsebar energi har nu tagit sin början. Som ett första led i Balders satsning på förnyelsebar energi har Balder investerat i sex vindkraftverk. Totalt uppgår investeringen till 142 Mkr och den normala årsproduktionen till ca 23 000 000 kWh. Balders del av investeringen uppgår till 79 Mkr.

Två av verken är helägda och ligger i Falkenbergs kommun och övriga fyra verk ligger på Öland och ägs till hälften av Balder.

Balders avsikt är att dels förvärva ytterligare vindkraftverk som är i drift och som har en dokumenterad god produktionsnivå och dels investera i nybyggnation av vindkraftverk.

”Det känns positivt att investera i förnyelsebar energi för att medverka i den globala kampen mot klimatförändringar och dessutom medför investeringen att Balder blir mindre känsligt för prisförändringar i elpriset, vilket känns extra angenämt i dagens marknad”, säger Balders VD Erik Selin i en kommentar.För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 10.00 den 13 januari 2010.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2009 ett verkligt värde om 12,7 Mdkr (7,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se