Finansförbundet

Bankanställda inom Finansförbundet kompenseras för uteblivna lönehöjningar

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 11:14 CET

Finansförbundet och bankarbetsgivarna i BAO har nu enats om att förstärka kollektiv­av­talet med en individgaranti. Garantin innebär att medlemmar i Finansför­bundets kom­penseras för uteblivna eller låga löneökningar under tre år.

– Många företag har inte levt upp till avtalet. Därför har vi nu tillsammans med arbetsgivarna valt att komplettera ett i grunden sifferlöst avtal med en garanti, förklarar Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Värnar löneökning

Det var i slutet av september som Finansförbundet i förtid sade upp kollektivavtalet med BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. Ett av skälen var att orimligt många med­lemmar fått ingen eller ringa löneökning. Det tillägg till kollektivavtalet som nu beslutats ga­ranterar medlemmar i Finansförbundet höjda löner med minst 350 kr per år under perioden 2012-2014, dvs. totalt minst 1 050 kr under tre år.

– Det är glädjande att vi genom att införa en garanti nu kan värna medlemmarnas rätt till löne­ökning, säger Ulrika Boëthius och framhåller att det är ytterst ovanligt att ett sifferlöst avtal kompletteras på det här sättet.

Genom individgarantin höjs lönerna för exempelvis medarbetare i bankkoncernernas telefon­banker eller i bankkontorens kassor från 22 000 kr respektive 23 500 kr (vid ingången av 2012) till minst 23 050 kr re­spektive 24 550 kr (2014). I exemplet blir höjningen för den som arbetar i telefonbanken 1,6 procent per år och 4,8 procent för perioden.

Undantagna från garantin är anställda som arbetsgivaren kan presentera en godkänd hand­lingsplan för. I en sådan handlingsplan ska arbetsgivaren beskriva vad medarbetaren ska göra för att få höjd lön vid nästa lönesamtal. Undantagna är också anställda som bytt arbetsuppgif­ter men fått behålla en, för den nya befattningen, hög lön.

Ettårigt avtal

Individgarantin innebär att kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO nu löper ytterli­gare ett år.

– Vi är överens med arbetsgivarna om att ägna 2014 åt att gemensamt hitta en så bra modell som möjligt för ett kommande avtal, istället för att vänta till avtalsrörelsen i slutet av nästa år med att diskutera detta. Därmed kan vi i lugn och ro definiera vilka åtaganden som parterna måste göra för att vårt gemensamma arbete ska bli fortsatt fruktbart, förklarar Ulrika Boëthius.

Ännu ett skäl till att Finansförbundet under hösten valde att säga upp kollektivavtalet ett år i förväg var svårigheterna med att nå målen för den partsgemensamma satsningen på lika lön för kvinnor och män med lika arbete. I avtalstillägget är Finansförbundet och BAO eniga om att kvarstående osakliga löneskillnader ska åtgärdas genom att nödvändiga lönejusteringar görs under 2014. 

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.