Näringsdepartementet

”Banverket bör bli bättre på att följa sina egna mål och ledningsprinciper!”

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 12:15 CEST

Hallandsåskommittén har med anledning av utsläppen i Lyabäcken i juli 2003 granskat provborrningen i Möllebackzonen. Rapporten har idag skickats till Banverket.
- Vi hoppas att vår rapport ska ge ett bra underlag till förbättringar i den fortsatta planeringen av tunnelprojektet, säger Kerstin Borg Wallin, ordförande i Hallandsåskommittén.

Kommitténs samlade bedömning är att Banverket - i huvudsak genom att följa sina egna uppsatta mål och ledningsprinciper - hade kunnat vidta ytterligare förberedelser inför provborrningen i Möllebackzonen för att skydda den känsliga miljön.

Man kunde också ha vidtagit preventiva åtgärder med anledning av grumlingen i Lyabäcken den 13 juli. Även om detta inte med säkerhet hade förhindrat utsläppen den 22 juli, hade injekteringsarbetena därigenom kunnat förberedas bättre.

Nedan följer en sammanfattning av innehållet i rapporten:
I dokumentationen av testplanen för den aktuella provborrningen som kommittén har granskat har Banverkets uttalade målsättningar vad gäller miljöfrågor inte fått den dignitet som kunnat förväntas. Det föreligger en brist på samsyn och ambitionsnivå mellan Banverket och entreprenören i arbetet med att minimera risken för skador i miljön till följd av prov-borrningen med tanke på att denna genomförs i en känslig och värdefull miljö på Hallandsås.

Riskerna med ett eventuellt utsläpp av injekteringsmedel eller borrvätska direkt i Lyabäcken och i ett Natura 2000-område med känslig naturmiljö var bedömda som så små att de inte behand-lades i de dokumenterade riskanalyserna och miljöplanerna. Banverket har inte kunnat verifiera att provborrningen tekniskt genomförts enligt intentionerna i testplanen. Injekterings-proceduren har inte kunnat verifieras.

Banverkets reaktioner efter den rapporterade grumlingen i Lyabäcken den 13 juli präglades inte av intentionerna i nödlägesberedskapsplanen och all berörd sakkunskap blev inte informerad. Kommittén menar att varje väsentlig varningssignal, inte minst från allmänheten som har god kännedom om miljön på platsen, borde resultera i en aktiv undersökning från projektets sida.

Kerstin Borg Wallin är angelägen om att framhålla att kontakterna med projektets ledning i kommitténs granskningsarbete hela tiden har präglats av öppenhet och tillmötesgående.

Gå in på vår webbplats för att ladda ner hela rapporten och till direktiven för kommittén.

www.hallandsaskommitten.se

Margaretha de Woul, Informatör
08- 405 27 30, 070-311 83 10