Banverket

Banverket efterlyser lika villkor

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 10:29 CEST

Banverket är positivt till stora delar av Godstransportdelegationens förslag. Verket kritiserar dock hur delegationen beräknar olika transportslags samhällsekonomiska kostnader.
- Den som kör tåg ska självklart betala för de miljökostnader som tågen ger upphov till men inte för utsläpp som andra förorsakar, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

Banverket lämnade på fredagen sitt remissvar på Godstransportdelegationens betänkanden. I det stora hela ger Banverket utredningen godkänt. Verket menar att delegationen har gjort ett gott arbete med att analysera hinder för transporter och för att främja samarbete mellan trafikslagen.

Grön tåg-el

Banverket stöder helt principen att varje transportslag ska bära de samhällsekonomiska marginalkostnader som transportslaget orsakar.

Däremot är man starkt kritisk till hur Godstransportdelegationen har valt att tillämpa den principen. Banverket menar att det inte är miljömässigt eller samhällsekonomiskt rimligt att avgifterna för att köra tåg ska belastas med kostnader för utsläpp av koldioxid vid produktion av elektricitet som inte har med järnvägen att göra. Järnvägssektorn köper nämligen "grön el" som produceras utan koldioxidutsläpp.
- Hela arbetet med att stimulera övergång till miljöanpassade alternativ faller om den som köper ren energi ändå ska tvingas betala för utsläpp som den som köper smutsig energi förorsakar, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

Riksdagens mål

Inte heller kan Banverket se någon anledning till att koldioxidutsläpp från trafiken ska kosta mindre än i den värdering som trafikverken tidigare har enats om för att nå miljömålen. Om man använder de överenskomna värdena, betalar godstransporterna på järnväg i dag sina samhällsekonomiska marginalkostnader i högre grad än vad godstransporter på väg gör. Detta framgår dåligt i Godstransportdelegationens betänkande, framhåller Banverket i remissvaret.

Banverket efterlyser över huvud taget en bättre redovisning av vilken effekt Godstransportdelegationens förslag kan få i förhållande till de transportpolitiska mål som riksdagen har ställt upp. I de transportpolitiska målen ingår bland annat mål om att begränsa transportsektorns miljöpåverkan.

När det gäller arbetet med att internationellt standardisera lastbärare och informationssystem delar Banverket utredningens syn att det är viktigt för att kunna utnyttja olika transportslag optimalt och att Sverige bör medverka aktivt.

Kontakta:

Anders Svensson
Sektionschef Transportpolitik
0243 - 44 55 03
070 - 534 55 03
anders.svensson@banverket.se